Art. 33. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  33. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 5, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.