Sposób, tryb i terminy występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2297

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 4 grudnia 2017 r.
w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach

Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, 2110 i 2217) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób, tryb i terminy:
1)
występowania świadczeniobiorcy do Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Funduszem", o informacje o:
a)
posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a w przypadku gdy prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz numerach NIP i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego,
b)
udzielonych mu świadczeniach opieki zdrowotnej oraz kwocie środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie tych świadczeń;
2)
udostępniania przez Fundusz świadczeniobiorcy informacji, o których mowa w pkt 1, zwanych dalej "informacjami".
1. 
Fundusz udostępnia świadczeniobiorcy informacje w formie pisemnej na podstawie wniosku o udostępnienie informacji.
2. 
Wniosek o udostępnienie informacji przesyła się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), przy zachowaniu wymagań wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), przesyłką listową lub składa się w siedzibie oddziału wojewódzkiego Funduszu.
3. 
Wniosek o udostępnienie informacji zawiera:
1)
dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy:
a)
imię i nazwisko, numer PESEL - jeżeli posiada, oraz serię i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku małoletniego, jeżeli posiada,
b)
adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny - jeżeli świadczeniobiorca go wskaże,
c)
numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub inny sposób kontaktu ze świadczeniobiorcą - jeżeli świadczeniobiorca go wskaże;
2)
wskazanie zakresu danych, których dotyczy wniosek;
3)
informację o osobistym odbiorze - jeżeli świadczeniobiorca wybierze tę formę odbioru informacji.
4. 
Wniosek o udostępnienie informacji jest podpisywany przez osobę, która go składa:
1)
w przypadku wniosku składanego w postaci papierowej - własnoręcznie; w przypadku braku możliwości złożenia podpisu - na wniosku zamieszcza się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu;
2)
w przypadku wniosku składanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
b)
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
5. 
Osoby składające wniosek w imieniu osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie są obowiązane dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające prawo do działania w imieniu tych osób, w szczególności odpis aktu urodzenia, odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego lub ubezwłasnowolnionego albo odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.
6. 
Osoba składająca wniosek może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie albo w sposób, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. poz. 185).
7. 
Wnioski, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w postaci papierowej.
8. 
W przypadku gdy wniosek o udostępnienie informacji o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej obejmuje okres oznaczony określonymi datami, wniosek ten może być złożony nie wcześniej niż po upływie 60 dni od zakończenia miesiąca kończącego okres wskazany we wniosku.
9. 
Wniosek o udostępnienie informacji o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej może być złożony nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia uzyskania tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
1. 
Fundusz udostępnia informacje po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o udostępnienie informacji przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych.
2. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności danych identyfikacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1:
1)
lit. a - wniosek o udostępnienie informacji jest zwracany wnioskodawcy;
2)
lit. b - Fundusz udostępnia informacje i poucza świadczeniobiorcę o konieczności dokonania aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego; w tym przypadku jest możliwy wyłącznie osobisty odbiór informacji przez świadczeniobiorcę.
1. 
Udostępnienie informacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o udostępnienie informacji.
2. 
Informacja o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa jest udostępniana niezwłocznie w dniu złożenia wniosku o udostępnienie informacji, jeżeli ten wniosek został złożony osobiście.
3. 
Informacje są przekazywane przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), chyba że składając wniosek o udostępnienie informacji, świadczeniobiorca oświadczył, że odbierze informacje osobiście.
1. 
Fundusz udostępnia informacje przez system teleinformatyczny Funduszu zapewniający dostęp do informacji, zwany dalej "systemem teleinformatycznym".
2. 
W celu uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego świadczeniobiorca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek o wydanie nazwy użytkownika i hasła, zwanych dalej "danymi dostępowymi".
3. 
Wniosek o wydanie danych dostępowych zawiera dane, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1. Do składania wniosku stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i 4-6. Wniosek może być także złożony bezpośrednio w systemie teleinformatycznym, po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. 
Fundusz wydaje dane dostępowe po sprawdzeniu poprawności danych zawartych we wniosku o ich wydanie. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio.
1. 
Dane dostępowe odbiera się osobiście w oddziale wojewódzkim Funduszu, w którym złożono wniosek o ich wydanie, po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej. Przepisy § 2 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
2. 
Dane dostępowe można odbierać od dnia wpłynięcia do Funduszu wniosku o ich wydanie. W przypadku gdy świadczeniobiorca złożył wniosek o wydanie danych dostępowych osobiście, są one wydawane niezwłocznie w dniu złożenia tego wniosku.
3. 
Osoba odbierająca dane dostępowe przedstawia osobie wydającej te dane dokument potwierdzający jej tożsamość; w przypadku osoby występującej we własnym imieniu jest to dokument potwierdzający tożsamość wskazany we wniosku o wydanie danych dostępowych.
4. 
W przypadku gdy dane dostępowe odbiera kurator albo opiekun prawny, jest on obowiązany przedstawić do wglądu dodatkowo oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do działania w imieniu reprezentowanej osoby, którego kopię dołączył do wniosku o wydanie danych dostępowych.
5. 
Osoba wydająca dane dostępowe potwierdza swoim podpisem na wniosku o wydanie danych dostępowych dane identyfikujące dokument, na podstawie którego potwierdzono tożsamość osoby, której wydaje się dane dostępowe.
6. 
Dane dostępowe wydaje się z zachowaniem środków zapewniających poufność przekazania.
7. 
W przypadku gdy wniosek o wydanie danych dostępowych osoby występującej we własnym imieniu został złożony w sposób określony w § 2 ust. 4 pkt 2, Fundusz może przekazać dane dostępowe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej obsługiwanych przez system teleinformatyczny.
8. 
W przypadku gdy wniosek o wydanie danych dostępowych osobie występującej we własnym imieniu został złożony w sposób określony w § 2 ust. 4 pkt 2 lit. b, dostęp do systemu teleinformatycznego może zostać udzielony przez Fundusz także z wykorzystaniem funkcji uwierzytelniania profilu zaufanego ePUAP.
Zachowują ważność dane dostępowe świadczeniobiorców, którzy uzyskali prawo do korzystania z systemu teleinformatycznego zapewniającego dostęp do informacji, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Do wniosków o udostępnienie informacji oraz wniosków o wydanie danych dostępowych złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz. U. poz. 1505), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z 2016 r. poz. 65, 580, 652, 832, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599 i 1524).