Art. 28. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  28. 

Do profili zaufanych istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 20ad ust. 3 i 4a ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.