Art. 20ad. - [Dane zawarte w profilu zaufanym] - Informatyzacja działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.307 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2024 r. do: 30 września 2029 r.
Art.  20ad.  [Dane zawarte w profilu zaufanym]
1. 
Profil zaufany zawiera dane identyfikujące osobę fizyczną obejmujące:
1)
imię (imiona);
2)
nazwisko;
3)
datę urodzenia;
4)
numer PESEL.
2. 
W procedurze potwierdzania profilu zaufanego dane, o których mowa w ust. 1, są weryfikowane automatycznie z danymi zawartymi w rejestrze PESEL.
3. 
W przypadku zmiany w rejestrze PESEL danych, o których mowa w ust. 1, jest dokonywana automatyczna aktualizacja tych danych zawartych w profilu zaufanym.
4. 
Aktualizacja danych zawartych w profilu zaufanym, o której mowa w ust. 3, nie powoduje unieważnienia profilu zaufanego.
4a. 
W przypadku gdy w rejestrze PESEL został odnotowany zgon osoby posiadającej profil zaufany, profil zaufany tej osoby jest automatycznie unieważniany.
5. 
Profil zaufany może zawierać inne dane niż wymienione w ust. 1, w szczególności identyfikator oraz dane wykorzystywane w procesach uwierzytelniania i autoryzacji realizowanych przy użyciu profilu zaufanego.