Art. 23. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  23. 
1. 
Do dnia 8 stycznia 2021 r. informacja o wystawionym skierowaniu, o której mowa w art. 59b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w postaci wydruku, jest równoważna skierowaniu w postaci papierowej, pod warunkiem opatrzenia jej podpisem osoby wystawiającej skierowanie.
2. 
Do dnia 8 stycznia 2021 r. informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera także kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959), stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, a w przypadku gdy osobą wystawiającą skierowanie jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego także numer umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które nie zostały podłączone do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, są obowiązane do przekazywania do Narodowego Funduszu Zdrowia co miesiąc, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonały wpisu pacjenta na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej lub udzieliły tych świadczeń, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, zbiorczych zestawień tych informacji obejmujących dane, o których mowa w art. 59b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 5.
4. 
Po dniu 8 stycznia 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany do zmiany statusu skierowań w postaci elektronicznej zrealizowanych przez podmioty, o których mowa w ust. 3, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1.
5. 
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków innych niż środki publiczne, które nie zostały podłączone do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 9, są obowiązane do zmiany statusu skierowań w postaci elektronicznej zrealizowanych na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia podłączenia do tego systemu.