Art. 105. - [Opłaty od wpisu do rejestru] - Działalność lecznicza.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.799 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2027 r.
Art.  105.  [Opłaty od wpisu do rejestru]
1. 
Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:
1)
2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - w przypadku lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty lub diagnosty laboratoryjnego,
2)
10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku podmiotu leczniczego

- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

2. 
Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w ust. 1.
2a. 
Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.
3. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią:
1)
dochód budżetu państwa - w przypadku opłat pobieranych od podmiotów leczniczych;
2)
przychód właściwej okręgowej izby lekarskiej - w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych lekarzy;
3)
przychód właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych - w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych pielęgniarek;
4)
przychód Krajowej Izby Fizjoterapeutów - w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych fizjoterapeutów;
5)
przychód Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych - w przypadku opłat pobieranych od praktyk zawodowych diagnostów laboratoryjnych.
4. 
Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i Krajowej Rady Fizjoterapeutów, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych objętych wpisem do rejestru oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru, uwzględniając potrzebę zapewnienia spójności i kompletności danych zawartych w rejestrze, a także koszty związane z postępowaniem w sprawie wpisu.
4a. 
Organ prowadzący rejestr nadaje podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom lub komórkom organizacyjnym jego zakładu leczniczego resortowe kody identyfikacyjne, zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.
5. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
system resortowych kodów identyfikacyjnych,
2)
szczegółowy sposób nadawania kodów, o których mowa w pkt 1

- uwzględniając konieczność zapewnienia właściwej identyfikacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rejestrze.