Art. 13. - Zmiana niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1590

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2019 r.
Art.  13. 

W ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.) w art. 16 w ust. 1:

1)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia wynosi 744 303 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:";

2)
pkt 5-8 otrzymują brzmienie:

"5) w 2019 r. - 92 396 tys. zł;

6) w 2020 r. - 144 434 tys. zł;

7) w 2021 r. - 126 904 tys. zł;

8) w 2022 r. - 104 729 tys. zł;".