Art. 16. - Zmiana ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1991

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2019 r.
Art.  16. 
1.  14
 W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia wynosi 744 303 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:
1)
w 2015 r. - 4390 tys. zł;
2)
w 2016 r. - 93 018 tys. zł;
3)
w 2017 r. - 88 130 tys. zł;
4)
w 2018 r. - 90 302 tys. zł;
5) 15
 w 2019 r. - 92 396 tys. zł;
6) 16
 w 2020 r. - 144 434 tys. zł;
7) 17
 w 2021 r. - 126 904 tys. zł;
8) 18
 w 2022 r. - 104 729 tys. zł;
9)
w 2023 r. - 102 011 tys. zł;
10)
w 2024 r. - 104 296 tys. zł.
2. 
Minister właściwy do spraw zdrowia monitoruje wykorzystanie limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 3.
3. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków planowanych na rozwój oraz zmiany w zakresie funkcjonalności Platformy udostępniania on-line usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych, Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych i dziedzinowych systemów teleinformatycznych systemu informacji w ochronie zdrowia oraz pozostałych rejestrów utrzymywanych przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o kwotę przekroczenia.
4. 
W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w częściach, których dysponentami są wojewodowie wynosi 8 862 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio:
1)
w 2015 r. - 0 zł;
2)
w 2016 r. - 896 tys. zł;
3)
w 2017 r. - 917 tys. zł;
4)
w 2018 r. - 938 tys. zł;
5)
w 2019 r. - 961 tys. zł;
6)
w 2020 r. - 983 tys. zł;
7)
w 2021 r. - 1007 tys. zł;
8)
w 2022 r. - 1030 tys. zł;
9)
w 2023 r. - 1053 tys. zł;
10)
w 2024 r. - 1077 tys. zł.
5. 
Właściwy wojewoda monitoruje wykorzystanie rocznych limitów kosztów, o których mowa w ust. 4, oraz wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 6.
6. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, zastosowany zostanie mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków osobowych ponoszonych przez wojewodów na realizację zadań polegających na wydawaniu kart doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, o których mowa w art. 12d ustawy, o której mowa w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, o kwotę przekroczenia.
14 Art. 16 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
15 Art. 16 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
16 Art. 16 ust. 1 pkt 6 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
17 Art. 16 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.
18 Art. 16 ust. 1 pkt 8 zmieniony przez art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1590) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 września 2019 r.