Art. 34. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  34.

Do dnia 4 lutego 2015 r. lokaty aktywów otwartych funduszy emerytalnych mogą przekroczyć wartości wynikające z art. 142 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli przekroczenie to jest wynikiem przekazania, o którym mowa w art. 23 ust. 2.