Art. 142. - [Ograniczenia inwestycyjne funduszu] - Organizacja i funkcjonowanie funduszy emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2342 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  142.  [Ograniczenia inwestycyjne funduszu]
1. 
Lokaty w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1, podlegają następującym ograniczeniom:
1)
w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i 6, nie więcej niż 5% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednym banku lub jednej instytucji kredytowej albo w dwóch lub większej liczbie banków lub instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi, przy czym w przypadku jednego dowolnie wybranego banku lub instytucji kredytowej albo grupy banków lub instytucji kredytowych będących podmiotami związanymi limit ten może wynosić 7,5%;
2)
w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12, nie więcej niż 2% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamknięty oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu zamkniętego;
3)
w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 14, nie więcej niż 5% wartości aktywów funduszu może być ulokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez jedną instytucję wspólnego inwestowania typu otwartego, przy czym nie więcej niż 15% wartości aktywów funduszu może być ulokowane łącznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych oraz we wszystkich instytucjach wspólnego inwestowania typu otwartego zarządzanych przez jedną spółkę zarządzającą;
4)
w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5-28, 31 i 32, łączna wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może przekroczyć 10% wartości tych aktywów;
5)
w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 i 30, łączna wartość lokat aktywów funduszu we wszystkich papierach wartościowych jednego emitenta albo dwóch lub większej liczby emitentów będących podmiotami związanymi nie może przekroczyć 5% wartości tych aktywów.
2. 
Fundusz może dokonywać lokat do 5% wartości swoich aktywów w certyfikaty inwestycyjne lub obligacje emitowane przez jeden fundusz sekurytyzacyjny oraz w tytuły uczestnictwa lub obligacje emitowane przez jedną instytucję wspólnego inwestowania, o której mowa w art. 141 ust. 1 pkt 12, dokonującą emisji tytułów uczestnictwa w celu zgromadzenia środków na nabycie wierzytelności lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności.
3. 
Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczą pracowniczych funduszy.
4. 
Ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, nie stosuje się, jeżeli na fundusz został nałożony obowiązek przyjmowania wpłat w formie określonej w art. 97 ust. 1. Przepisy art. 149 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów otwartego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom otwartych funduszy.
6. 
Rada Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 5, uwzględnia, że lokaty aktywów otwartego funduszu w poszczególnych kategoriach lokat nie mogą przekroczyć:
1)
20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 5 i 6;
2)
10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 i 12;
3)
15% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 13 i 14;
4)
40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 i 16;
5)
20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 i 18;
6)
20% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 19 i 20;
7)
40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 i 23;
8)
10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 i 24;
9)
10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 25 i 28;
10)
5% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 26 i 27;
11)
40% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 i 30;
12)
10% wartości aktywów - w przypadku lokat, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 31 i 32.
7. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną część aktywów pracowniczego funduszu, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, o których mowa w art. 141, uwzględniając potrzebę zapewnienia uzyskania wysokiej stopy zwrotu zaangażowanych środków, przy zachowaniu gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych na wypłatę członkom pracowniczych funduszy.