Art. 20. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  20.
1.
Do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy okresowych emerytur kapitałowych stosuje się przepisy art. 138-144 ustawy zmienianej w art. 6.
2.
Zwracane kwoty, o których mowa w ust. 1, ewidencjonuje się na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.