Art. 14. - Zmiana niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1717

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2013 r.
Art.  14.
1.
Do dnia 30 października 2014 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje otwarty fundusz emerytalny o obowiązku:
1)
przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przesłania informacji, o której mowa w art. 25 - w przypadku złożenia wniosku o emeryturę określoną w art. 24 ustawy zmienianej w art. 6 oraz w art. 26b ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub nabycia prawa do emerytury, jeżeli złożenie takiego wniosku nie jest wymagane;
2)
przesłania informacji, o której mowa w art. 25 - w przypadku dokonywania podziału w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa albo śmierci osoby, dla której Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonto, o którym mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w przypadkach, o których mowa w art. 40e ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 13.
3.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny przekaże na rachunek bankowy wskazany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych środki, o których mowa w ust. 1, lub prześle informację o liczbie jednostek rozrachunkowych umorzonych zgodnie z art. 23 ust. 1, informacje o wartościach, o których mowa w art. 23 ust. 9, oraz o okresach, za które umorzono jednostki.