[Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz... - Dz.U.2020.875 - OpenLEX

Art. 74. - [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON] - Zmiana niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.875

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2022 r.
Art.  74.  7 [Utrzymanie w mocy przepisów wykonawczych dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz deklaracji składanych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON]

 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 26c ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 26c ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

7 Art. 74 zmieniony przez art. 21 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. (Dz.U.2021.159) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.