Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2244

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2018 r.
Art.  40. 
1.  Zawiadomienia złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 14 ust. 1j, art. 44 ust. 3i oraz ust. 6c pkt 1 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym nie wywołują skutków określonych odpowiednio w art. 14 ust. 1k, art. 44 ust. 3i oraz 6d ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
2.  Zawiadomienia złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 12 ust. 3g, art. 25 ust. 1e i ust. 7 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym nie wywołują skutków określonych odpowiednio w art. 12 ust. 3h, art. 25 ust. 2 i 7a ustawy zmienianej w art. 8 w brzmieniu dotychczasowym w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.
3.  Skutki określone w art. 9a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym oraz w art. 9 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r., chyba że podatnik złoży odpowiednio zawiadomienie albo oświadczenie lub wniosek, o których mowa odpowiednio w art. 9a ust. 2b ustawy zmienianej w art. 7 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo w art. 9 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
4.  Zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu co kwartał, złożone przez podatników przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 21 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym, nie wywołują skutków określonych w art. 21 ust. 1c ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu dotychczasowym w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2018 r.