Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 stycznia 2018 r.

USTAWA
z dnia 9 listopada 2017 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

Art.  1. 

W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) w art. 262 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne, zwane "sądami pracy".".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U. poz. 688 oraz z 2014 r. poz. 498) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Do prowadzenia kampanii promocyjnej oraz do zbierania podpisów stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 12 działu I ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089).".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zakładzie leczniczym - należy przez to rozumieć zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż świadczenia szpitalne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i 2217);";

2) w art. 12 w § 4, w art. 33 w pkt 1 w lit. d i w części wspólnej, w art. 39 w § 5, w art. 44 w § 2 oraz w art. 182 w § 3 we wprowadzeniu do wyliczenia użyte w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "zakład opieki zdrowotnej" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "zakład leczniczy".
Art.  4. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.