Art. 1. - Zmiana niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2052

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 2021 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i 1491) w art. 3 w § 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy ", V".