Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1495

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  54. 

W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy oraz numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 3;
2) w art. 11 w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a, przez dwa kolejne lata.";

3) w art. 43 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Operator pocztowy, który w poprzednim roku nie wykonywał działalności pocztowej, składa w terminie do dnia 31 marca oświadczenie o niewykonywaniu tej działalności wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, 9 i 10.";

4) w art. 83:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Operator pocztowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, zwanych dalej "sytuacjami szczególnego zagrożenia", uwzględniające obszar wykonywanej działalności pocztowej, w których określa w szczególności:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) określi:

a) rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów,

b) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień,

c) rodzaje operatorów pocztowych obowiązanych do uzgadniania zawartości planów,

2) może określić rodzaje działalności pocztowej lub rodzaje operatorów pocztowych niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu

- mając na uwadze zakres i obszar wykonywanej działalności pocztowej, wielkość operatora pocztowego i jego znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania dotyczące planów, o których mowa w ust. 1.";

5) w art. 126:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nie udziela informacji lub nie dostarcza dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 1, art. 43 ust. 1, 5 i 5a, art. 50, art. 86 ust. 1, art. 119a ust. 4;",

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a, informację, o której mowa w art. 50, dane, o których mowa w art. 86 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 119a ust. 4,

2) składa z naruszeniem terminu zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 5a, informację, o której mowa w art. 50,".