Art. 43. - [Sprawozdanie z działalności pocztowej] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1640 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  43.  [Sprawozdanie z działalności pocztowej]
1. 
Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku.
2. 
W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:
1)
sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na:
a)
usługi powszechne,
b)
usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,
c)
przesyłki kurierskie,
d)
inne usługi pocztowe;
2)
średniorocznego zatrudnienia;
3)
liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych;
4)
liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów;
5)
liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań;
6)
dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;
7)
rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;
8)
okresu wykonywania działalności pocztowej;
9)
formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;
10)
przynależności do grupy kapitałowej.
3. 
Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:
1)
aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:
a)
jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione i oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,
b)
jednostki organizacyjne agentów pocztowych;
2)
cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.
4. 
Prezes UKE może nałożyć na operatora pocztowego obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania przepisów tej ustawy.
5. 
Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, w terminie określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.
5a. 
Operator pocztowy, który w poprzednim roku nie wykonywał działalności pocztowej, składa w terminie do dnia 31 marca oświadczenie o niewykonywaniu tej działalności wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, 9 i 10.
6. 
Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP", z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
7. 
Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia, kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności wzoru formularza i objaśnień.