[Wykreślenie wpisu z rejestru] - Art. 11. - Prawo pocztowe. - Dz.U.2022.896 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Wykreślenie wpisu z rejestru] - Prawo pocztowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.896 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2022 r. do: 3 listopada 2022 r.
Art.  11.  [Wykreślenie wpisu z rejestru]

Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru:

1)
na wniosek operatora pocztowego;
2)
z urzędu w przypadku:
a)
stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,
b)
wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru,
c)
wydania prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru,
d)
uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu operatora pocztowego,
e)
niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a, przez dwa kolejne lata.