Art. 3. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego. - Dz.U.1932.73.662 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana niektórych przepisów postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.73.662

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 1932 r.
Art.  3.

W ustawie karnej skarbowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34 poz. 355) wprowadza się zmiany następujące:

1)
Art. 214 otrzymuje brzmienie następujące:

"Art. 214. Przepisy kodeksu postępowania karnego o postępowaniu przed sądem jednoosobowym (art. 191 oraz art. 3781, 3782, 3783, 3785) mają odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed wydziałem karnym skarbowym".

2)
W art. 215 § 2 wyrazy: "postanowień art. 216 - 224 i art. 225" zastępuje się wyrazami: "postanowień art. 216 - 226 i art. 227"; wyrazy: "przepis art. 224 § 1" zastępuje się wyrazami: "przepisy art. 225"; wyrazy: "art. 224 § 2" zastępuje się wyrazami: "art. 226".
3)
W art. 223 § 1 po słowach: "akt oskarżenia" dodaje się: "(art. 221 § 1)".