Zmiana niektórych przepisów ordynacji wyborczej z dnia 28/XI 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów w okręgach 33 i 34. - Dz. Praw P. Pol.1919.40.294 - OpenLEX

Zmiana niektórych przepisów ordynacji wyborczej z dnia 28/XI 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów w okręgach 33 i 34.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.40.294

Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 1919 r.
w sprawie zmiany niektórych przepisów ordynacji wyborczej z dnia 28/XI 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów w okręgach 33 i 34.

Przewodniczących i zastępców przewodniczącego głównych komisji wyborczych w okr. 33 i 34 (Białostockim i Bielskim) powoła prezes sądu okręgowego w Warszawie.

Skrócenie terminu procedury wyborczej, przewidziane w art. 7, 8 i 9 Ustawy z dn. 5/IV dla b. Księstwa Poznańskiego, dotyczy również okr. 33 i 34.

Kandydatury poselskie mają być zgłoszone do głównej komisji wyborczej najdalej 11 dnia od zarządzenia wyborów.

Za dzień zarządzenia wyborów uważać należy datą rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.