Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.40.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 1919 r.

USTAWA
z dnia 10 maja 1919 r.
w sprawie zmiany niektórych przepisów ordynacji wyborczej z dnia 28/XI 1918 r. celem przeprowadzenia wyborów w okręgach 33 i 34.

Art.  1.

Przewodniczących i zastępców przewodniczącego głównych komisji wyborczych w okr. 33 i 34 (Białostockim i Bielskim) powoła prezes sądu okręgowego w Warszawie.

Art.  2.

Skrócenie terminu procedury wyborczej, przewidziane w art. 7, 8 i 9 Ustawy z dn. 5/IV dla b. Księstwa Poznańskiego, dotyczy również okr. 33 i 34.

Art.  3.

Kandydatury poselskie mają być zgłoszone do głównej komisji wyborczej najdalej 11 dnia od zarządzenia wyborów.

Art.  4.

Za dzień zarządzenia wyborów uważać należy datą rozporządzenia wykonawczego Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.