Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.97.709

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 listopada 1921 r.
zmieniające niektóre postanowienia rozporządzenia wykonawczego z dnia 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.

Na mocy § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 50 poz. 307) zarządza się co następuje:
§  1. Ostęp trzeci § 5, ustęp siódmy § 7, ostatni ustęp § 9 i § 14 rozporządzenia wykonawczego z dn. 31 maja 1921 r. do rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 maja 1921 r. w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. № 53, poz. 335) zmienia się w sposób następujący:
a) Ustęp trzeci § 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli fabryka wyprodukuje mniej drożdży od określonej normy wydajności, fabrykant winien wpłacić do kasy skarbowej kwotę pełnego podatku, odpowiadającą wartości opasek podatkowych (banderoli) na brakującą ilość drożdży, a pokwitowanie kasowe dołączyć do książki obrachunkowej".

b) Ustęp siódmy § 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeden egzemplarz zatwierdzonego aktu sprawdzenia wydaje się przedsiębiorcy fabryki drożdży prasowanych, który ma go przechowywać starannie w fabryce i okazywać na żądanie organów skarbowych, drugi udziela się władzy skarbowej I instancji, a trzeci pozostaje u władzy skarbowej II instancji".

c) Ustęp ostatni § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"Prócz tego na obszarze b. zaboru rosyjskiego, równocześnie z pierwszą deklaracją ruchu, przedsiębiorca względnie kierownik fabryki drożdży prasowanych winien złożyć kwit na opłacony patent przemysłowy i akcyzowy na bieżącą kampanję, gdyż w razie przeciwnym deklaracja nie będzie przyjętą.

Po sprawdzeniu, że deklaracja zawiera przepisane dane, organ skarbowy umieszcza na wszystkich trzech egzemplarzach tejże zaświadczenie; jeden egzemplarz zaświadczonej deklaracji wraz z kwitem na opłacone patenty zwraca wnoszącemu, drugi egzemplarz przesyła władzy skarbowej I instancji, a trzeci władzy skarbowej II instancji".

d) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

"W każdej fabryce, drożdży prasowanych należy prowadzić książką obrachunkową wedle dołączonego wzoru, (załącznik 1), dalej księgę, robotników i zaświadczony przez władze, skarbową 1 instancji zeszyt do nabywania w kasie skarbowej opasek podatkowych (banderoli).

Wpisy do książki obrachunkowej wciągać należy codziennie i nie-wolno ich odkładać na dzień następny.

Do księgi robotników należy wciągać robotników, zajętych w fabryce z podaniem imienia, nazwiska, roku i miejsca urodzenia i pochodzenia, dnia przyjęcia i ewentualnego zwolnienia ze służby, wreszcie oddziału, w którym robotnik jest zajęty.

Za należyte prowadzenie powyższych ksiąg odpowiada kierownik ruchu, względnie przedsiębiorca fabryki drożdży prasowanych.

Z końcem każdego miesiąca ruchu należy przeprowadzić w książce obrachunkowej obrachunek miesięczny, a po zakończeniu kampanji obrachunek za kampanję. Obrachunki takie winny być zaopatrzone w podpisy organu skarbowego kierownika ruchu i przedsiębiorcy fabryki.

Jednocześnie z książką należy prowadzić odpis książki obrachunkowej i po zakończeniu miesiąca i sporządzeniu obrachunku miesięcznego odpis ten, zaświadczony przez miejscowy organ skarbowy, należy przedstawić do dnia piątego następnego miesiąca za pośrednictwem władzy skarbowej I instancji do władzy skarbowej II instancji.

Władza skarbowa II instancji jest obowiązaną sporządzić na podstawie sprawdzonych obrachunków i odpisów książki obrachunkowej szczegółowy wykaz obrotu drożdży i uzyskanych z tego tytułu opłat skarbowych w swoim okręgu i przedstawić go Ministerstwu Skarbu w końcu miesiąca.

Po ukończeniu kampanji należy przeprowadzić roczny obrachunek, zestawić i przenieść remanenta ze starej do nowej książki obrachunkowej.

W starej książce obrachunkowej należy drożdże, jakie otrzymano z produktów, zatartych przed 1 lipca odnośnej kampanji, wciągnąć na przychód do tej książki i dopiero wyprowadzony w niej ogólny remanent przenieść do nowej książki. Rezultaty formowania drożdży, uzyskanych z powyższych zacierów po 1 lipca, w cegiełki i oklejanie ich opaskami podatkowemi po 1 lipca należy wpisać już do nowej książki obrachunkowej.

Zamkniętą książkę obrachunkową wraz z dowodami należy przedstawić za pośrednictwem władzy skarbowej I instancji do władzy skarbowej II instancji, która zużytkuje z tej książki dane za kampanję dla sporządzenia swego wykazu za kampanję, a następnie przesyła książki wraz z dowodami i odpisem swego wykazu za kampanję do odnośnej Izby Kontroli Państwa celem zrewidowania.

Po dokonaniu rewizji zwraca Izba Kontroli Państwa książkę obrachunkową za pośrednictwem władzy skarbowej Ii instancji przedsiębiorstwu celem przechowania przez 3 lata".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.