Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.50.307

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 maja 1921 r.
w przedmiocie ujednostajnienia opodatkowania drożdży prasowanych na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego.

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 41 poz. 248) o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów zarządza, zgodnie z powziętą w dniu 17 maja 1921 uchwałą co następuje:
§  1. Wyrób drożdży prasowanych i przerabianie płynnych piwnych drożdży na prasowane na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego może odbywać się tylko za pozwoleniem władzy skarbowej.
§  2. Przerabianie płynnych piwnych drożdży na prasowane odbywa się wyłącznie w specjalnych oddziałach browarów.

Sprzedaż płynnych piwnych drożdży w browarach, wyrabiających prasowane drożdże, jest wzbroniona.

§  3. 1 Opłatę akcyzową od drożdży prasowanych na obszarze b. zaboru rosyjskiego podwyższa się do 3.000 marek od 1 kg. wagi. W tej samej wysokości pobieraną będzie opłata akcyzowa od drożdży prasowanych na obszarze b. zaboru austrjackiego
§  4. Opodatkowaniu w wymiarze wskazanym w § 2 podlegają drożdże prasowane:
a) wyrobione na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriackiego,
b) sprowadzone z b. zaboru niemieckiego, jak długo stopa tego podatku nie będzie w tym zaborze zrównaną ze stopą obowiązującą w dzielnicach w § 1 wymienionych,
c) sprowadzone z zagranicy.
§  5. Drożdże prasowane, sprowadzone z zagranicy, niezależnie od opłaty akcyzowej w wymiarze wskazanym w § 3 podlegają opłacie celnej.
§  6. Drożdże płynne i odsączone, lecz nie prasowane (drożdże zarodowe) dostarczane browarom z zezwolenia władzy skarbowej, nie podlegają opodatkowaniu w myśl niniejszego rozporządzenia.
§  7. Opłatę akcyzową od drożdży prasowanych pobiera się przez oklejanie cegiełek (płytek drożdżowych opaską podatkową (banderolą); w tym celu drożdże prasowane fabrykacji krajowej winny być wyrabiane, a zagraniczne przywożone do komór celnych w cegiełkach (płytkach) prawidłowej formy i określonych rozmiarów.
§  8. Sprzedaż i obrót drożdży prasowanych, nieopstrzonych opaskami podatkowemi odpowiedniej wartości, są wzbronione.
§  9. Drożdże prasowane mogą być sprzedawane handlarzom tylko w całych cegiełkach pod opaską podatkową. Dla sprzedaży detalicznej może być brana kolejno tylko jedna cegiełka, a dzielenie jej na części winno odbywać się w równych odcinkach prostopadle do opaski i z zachowaniem pozostałej części opakowania i opaski.
§  10. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadać będą na składzie drożdże w ilości ponad 1 kg. obowiązane są zgłosić celem dodatkowego opodatkowania w ciągu 3 dni, a to w b. zaborze rosyjskim właściwemu urzędowi akcyz i monopolów skarbowych, zaś poza siedzibą tych urzędów inspektorowi kontroli skarbowej, a w b. zaborze austrjackim w równorzędnych urzędach skarbowych, cały zapas drożdży, jaki u nich znajdować się będzie na składzie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia; - ten sam obowiązek ciąży także na odbiorcach przesyłek drożdży wysłanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a nadeszłych po tym terminie.
§  11. Kto świadomie przy wyrobie, przewozie lub sprzedaży drożdży prasowanych ujmuje dochód Państwa należący mu się na mocy niniejszego rozporządzenia staje się winien defraudacji podatkowej i ulegnie karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnej sumy opłaty akcyzowej umniejszonej lub narażonej na umniejszenie.

Winni wykroczenia przeciwko innym przepisom niniejszego rozporządzenia ulegać będą karze grzywny w wysokości do 1000 mk.

Drożdże prasowane stanowiące przedmiot defraudacji podatkowej, ulegają konfiskacie na rzecz Skarbu.

§  12. Osoby, winne zaniechania lub zaniedbania zgłoszenia przepisanego w § 10 lub zgłoszenia ilości drożdży zmniejszonej więcej niż o 100%, ilości stwierdzonej urzędownie, ulegną karze grzywny w wysokości unormowanej w ustępie pierwszym i trzecim § 11.

Winni przekroczenia przeciwko innym przepisom o dodatkowem opodatkowaniu drożdży ulegać będą karze grzywny w wysokości od 100 do 1000 mk. Kompetencja władz, wymierzających karę, pozostaje bez zmiany.

§  13. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
§  14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie ośmiu dni od dnia jego ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą w tem rozporządzeniu sprzeczne wszelkiego rodzaju przepisy dotyczące opodatkowania drożdży na obszarze b. zaboru rosyjskiego, a na obszarze b. zaboru austriackiego postanowienia § 4 ustawy o opodatkowaniu wódki z dn. 20/6 1888 austr. Dz. Ust. № 95, zmienionej austr. cesarskiem rozporządzeniem z dnia 17 lipca 1899 r. austr. Dz. Ust. № 120.

1 § 3:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie zmiany w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.22.98.904) z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 marca 1923 r. w przedmiocie zmian w postanowieniach o opodatkowaniu drożdży na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U.23.34.224) z dniem 1 kwietnia 1923 r.