Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1972.54.350

Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1972 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1972 r.
w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poz. 31 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
Zmienia się nazwę Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1973 r.