Zmiana nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1762

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie

Na podstawie art. 18 ust. 1b pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Z dniem 1 października 2018 r. Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie nadaje się nazwę "Lotnicza Akademia Wojskowa".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2018 r.