Zmiana granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.9.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lutego 1949 r.
o zmianie granic powiatów gdańskiego i malborskiego w województwie gdańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji w zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) w związku z art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 57) oraz z art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 295) zarządza się, co następuje:
Wyłącza się z powiatu gdańskiego w województwie gdańskim gminy wiejskie: Kałdowo, Lisewo, Mątowy Wielkie, Myszewo i Nowy Staw oraz miasto Nowy Staw i włącza się je do powiatu malborskiego w tymże województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Administracji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1949 r.