Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.44.261

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 1966 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1966 r.
w sprawie zmiany granic powiatów będzińskiego i zawierciańskiego w województwie katowickim.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z gromady Chruszczobród w powiecie zawierciańskim, województwie katowickim wyłącza się wieś i kolonię Bugaj oraz część terenów wsi Trzebyczka o powierzchni 227,45 ha, stanowiących lasy państwowe i łąki, i włącza się je do gromady Tucznawa powiatu będzińskiego w tymże województwie. Nowa granica powiatów będzińskiego i zawierciańskiego na odcinku gromad Tucznawa i Chruszczobród biegnie od kamienia granicznego nr 74a położonego przy zbiegu gruntów wsi Chruszczobród powiatu zawierciańskiego i wsi Sikorka powiatu będzińskiego w kierunku północnym linią prostą do kamienia granicznego nr 20, skąd skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie krawędzią drogi z Tucznawy do Trzebiesławic do punktu granicznego nr 187a, a po przecięciu tej drogi do kamienia granicznego nr 187b; od tego punktu granica skręca w kierunku północnym i biegnie w linii prostej do kamienia granicznego nr 2076, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej do kamienia granicznego nr 8, a dalej w kierunku południowym - zewnętrzną krawędzią drogi polnej dojazdowej do kamienia granicznego nr 1, po czym zmieniając kierunek na południowo-wschodni dobiega zewnętrzną krawędzią drogi publicznej do kamienia granicznego nr 188; w tym miejscu granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie w linii prostej do kamienia granicznego nr 54, a stąd w kierunku wschodnim do kamienia granicznego nr 54a, następnie załamuje się w kierunku południowym i zachodnią granicą drogi polnej dobiega do kamienia granicznego nr 53, po czym zmieniając kierunek na wschód dobiega do linii prostej do kamienia granicznego nr 211; od tego punktu granica skręca w kierunku południowym i biegnie w linii prostej do toru kolejowego PKP Katowice-Zawiercie, a po jego przecięciu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie południową granicą tego toru do kamienia granicznego nr 217, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i dobiega przez kamień graniczny nr 148 północną granicą drogi lokalnej do kamienia granicznego nr 146; w tym miejscu granica skręca w kierunku północnym i w linii prostej biegnie do kamienia granicznego nr 145, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do kamienia granicznego nr 233, po czym załamuje się w kierunku północnym i zewnętrzną krawędzią drogi publicznej dobiega do kamienia granicznego nr 224, a po załamaniu się w kierunku zachodnim do kamienia granicznego nr 225; stąd granica skręca w kierunku północnym i w linii prostej biegnie do kamienia granicznego nr 228, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i w linii prostej dobiega do kamienia granicznego nr 230, po czym skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez kamienie graniczne nr 2573, 2574 i 2575 do kamienia granicznego nr 2576; od tego punktu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do kamienia granicznego nr 2577, następnie lewą stroną linii oddziałowej między oddziałami leśnymi nr 14 i 15 Nadleśnictwa Gołonóg do kamienia granicznego nr 2523, stąd biegnie linią prostą w kierunku północno-wschodnim do kamienia granicznego nr 2523a, po czym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i zewnętrzną granicą gruntów wsi Trzebyczka dobiega do kamienia granicznego nr 3239, a dalej zewnętrzną granicą lasów państwowych do kamienia granicznego nr 3233; w tym miejscu granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie w linii prostej między kamieniami granicznymi nr 3233a i 3233b do kamienia granicznego nr 2539, a stąd zewnętrzną granicą lasów państwowych do kamienia granicznego nr 2552, stąd skręcając w kierunku północnym biegnie przez kamienie graniczne nr 2553, 2554, 2555, 2556, 2557 i 2558 do kamienia granicznego nr 2559, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i w linii prostej biegnie do kamienia granicznego nr 2560, po czym zmienia kierunek na północno-zachodni i dobiega przez kamienie graniczne nr 2501, 2502 i 25e do kamienia granicznego nr 25c, położonego na dotychczasowej granicy powiatów będzińskiego i zawierciańskiego.
§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1967 r.