Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.17.165

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lipca 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1971 r.
w sprawie zmiany granic osiedli Sępopol w powiecie bartoszyckim i Pieniężno w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o osiedlach i radach narodowych osiedli (Dz. U. Nr 43, poz. 192) zarządza się, co następuje:
§  1. Z osiedla Sępopol w powiecie bartoszyckim, województwie olsztyńskim wyłącza się:
1) miejscowość Długa o powierzchni 412 ha,
2) tereny rolne obejmujące wschodnią część osiedla o powierzchni 97 ha,
3) tereny rolne obejmujące południową część osiedla, na zachód od Zakładów Roszarniczych, o powierzchni 478 ha, i włącza się je do gromady Sępopol w tymże powiecie i województwie.
§  2. Z osiedla Pieniężno w powiecie braniewskim, województwie olsztyńskim wyłącza się tereny rolne o powierzchni 1.289 ha i włącza się je do gromady Pieniężno w tymże powiecie i województwie.
§  3. Szczegółowego określenia granic osiedli i gromad dokona w drodze zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady Narodowej.
§  4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.