Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.575

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 18 września 1921 r.
w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenia okręgu szkolnego krakowskiego.

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rz. P. № 50, poz. 304) zarządza się co następuje:
§  1. 1 Zmieniając częściowo ustęp 1 § 2-go rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji (Dz. Ust. Rz. P. № 16, poz. 97) wydziela się z obszaru okręgu szkolnego lwowskiego obszar obejmujący województwo krakowskie i tworzy się w granicach tego województwa okręg szkolny krakowski z siedzibą kuratora tego okręgu w Krakowie.
§  2. Organizację kuratorjum określi osobny regulamin.
§  3. Zakres działania kuratora oraz zakres działania i organizację rad szkolnych powiatowych, miejskich i miejscowych określają artykuły 4 i 7, cytowanej we wstępie ustawy, oraz §§ 3 i 5 - 19 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 16, poz. 97).
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Wydziela się z obszaru okręgu szkolnego warszawskiego obszar obejmujący województwo kieleckie i włącza się do okręgu szkolnego krakowskiego, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 19 marca 1926 r. (Dz.U.26.36.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 października 1927 r.