Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.16.97

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 8 lutego 1921 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b. Galicji. *

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 50, poz. 304) a w celu wykonania tej ustawy na obszarze b, Galicji zarządzam w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co następuje:
Do art. 2 i 6 ustawy:

§ 1.

Istniejącą na zasadzie Galicyjskich ustaw krajowych z dnia 15 lutego 1905 roku (dz. ust. i rozp. kraj. №. 39) i z dnia 9 maja 1907 roku (dz. ust. rozp. kraj. № 48) Radą Szkolną Krajową znosi się.

§ 2.

Z obszaru podległego dotychczas Radzie Szkolnej Krajowej tworzy się. narazie jeden okręg szkolny Lwowski z siedzibą kuratora tego okręgu- we Lwowie.

Organizację urzędu (kuratorjum) sprawującego pod kierownictwem kuratora administrację w zakresie szkolnictwa na obszarze okręgu szkolnego Lwowskiego określi osobny regulamin.

Kurator wchodzi w zakresie administracji szkolnej z wyjątkiem szkół akademickich we wszystkie uprawnienia i obowiązki jakie dotychczas w myśl obowiązujących przepisów należały do naczelnika władzy politycznej krajowej.

Do art. 4 ustawy:

§ 3.

Państwowe [szkoły zawodowe podlegają władzy kuratora! w tym samym zakresie, w jakim podlegały Radzie Szkolnej Krajowej z wyjątkiem prawa mianowania nauczycieli tych szkół. Kurator będzie przedkłada} Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wnioski w sprawie mianowania dyrektorów i nauczycieli państwowych szkół zawodowych.

Przy rozstrzyganiu odwołań do kuratora od orzeczeń i zarządzeń podległych mu władz i urzędów zarówno jak odwołań od orzeczeń kuratora do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego należy pod względem terminów, sposobu wnoszenia i mocy wstrzymującej odwołań, jakoteż dopuszczalności dalszego toku instancji stosować dotychczasowe przepisy.

Prawo do udzielania urlopów podwładnym urzędnikom i nauczycielom służy kuratorowi w takich granicach, w jakich dotychczas służyło Radzie Szkolnej Krajowej.

Prawo do przenoszenia w stan spoczynku służy kuratorowi co do tych funkcjonarjuszów, których ma prawo mianować. Prócz tego do zakresu uprawnień kuratora okręgu szkolnego Lwowskiego należą wszystkie inne sprawy, które dotychczas należały do zakresu działania Rady Szkolnej Krajowej, o ile art. 4 ustawy cytowanej na wstępie niniejszego rozporządzenia nie zastrzega ich Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Do art. 5 ustawy:

§ 4.

Powołanie do współdziałania z kuratorem Rady Szkolnej Okręgowej nastąpi w późniejszym terminie.

Do art. 7 i 8 ustawy:

§ 5.

Rady szkolne powiatowe na obszarze okręgu szkolnego Lwowskiego otrzymuj:; taki sam zakres działania, jaki dotychczas miały rady szkolne okręgowe, o ile ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. i niniejsze rozporządzenie nie stanowią inaczej.

Siedziba rad szkolnych powiatowych oraz inspektora szkolnego (inspektoratu szkolnego powiatowego) jest dotychczasowa siedziba rad szkolnych okręgowych.

§ 6.

W skład rady szkolnej powiatowej wchodzą:

a) inspektor szkolny, a gdzie jest ich więcej niż jeden, wszyscy inspektorowie szkolni;
b) jeden duchowny każdego wyznania i obrządku, liczącego w powiecie więcej niż tysiąc dusz, powoływany przez kuratora na podstawie propozycji właściwych ordynarjatów biskupich, a o ile chodzi o przedstawiciela innych wyznań, na podstawie zbiorowej propozycji wszystkich gmin wyznaniowych w powiecie;
c) trzej lub czterej przedstawiciele zawodu nauczycielskiego, z których dwu wybiera powiatowa konferencja nauczycielstwa szkół powszechnych ze swego grona, a dwuch wyznacza kurator; jednego z pośród dyrektorów lub kierowników państwowych seminarjów nauczycielskich, istniejących w powiecie, a gdzie seminarjów niema z pośród nauczycieli kierujących jednej ze szkół powszechnych w powiecie, drugiego zaś z pośród dyrektorów lub kierowników jednej z państwowych szkół średnich ogólnokształcących, o ile w powiecie istnieją;
d) trzej delegaci rady powiatowej, o ile zaś w powiecie znajduje się miasto, objęte ustawą gminną z dn. 14 marca 1889 i. (dz. ust. i rozp. kraj. № 224), to prócz tego jeden delegat rady gminnej tego miasta;
e) starosta lub delegowany przez niego urzędnik;
f) trzej przedstawiciele ludności, zamieszkali w powiecie, powoływani przez kuratora z pośród sześciu osób, zaleconych przez radę szkolną powiatową, oraz dwaj ich zastępcy, wyznaczeni równocześnie przez kuratora z pośród tychże sześciu osób; g) jeden z lekarzy szkolnych, wyznaczany przez kuratora - w braku zaś lekarzy szkolnych, lekarz powiatowy.

Kolegja, wymienione w punktach c) i d), wybierają równocześnie taką samą ilość zastępców członków rady szkolnej powiatowej.

Wszyscy członkowie rady i ich zastępcy powinni mieć stałe miejsce zamieszkania na obszarze powiatu. Ustanie tego warunku powoduje utratę mandatu.

§ 7.

W skład rady szkolnej miejskiej w miastach rządzących się własnym statutem wchodzą:

a) inspektor szkolny, a gdzie jest ich więcej niż jeden, wszyscy inspektorowie szkolni;
b) jeden duchowny każdego wyznania i obrządku, liczącego więcej niż pięćset dusz w mieście, powołany w sposób wskazany w § 6 punkt b) niniejszego rozporządzenia;
c) pięciu przedstawicieli zawodu nauczycielskiego, z których trzech wybiera miejscowa konferencja nauczycielstwa szkół powszechnych ze swego grona, a pozostałych dwuch wyznacza kurator jednego z pośród dyrektorów państwowych seminarjów nauczycielskich, istniejących w mieście, drugiego zaś z pośród dyrektorów jednej z państwowych szkół średnich ogólnokształcących, istniejących w mieście;
d) czterej delegaci rady miejskiej na czas trwania ich mandatu do tej rady miejskiej;
e) prezydent miasta lub jego zastępca;
f) trzej przedstawiciele społeczeństwa, zamieszkali w mieście, powoływani w sposób określony w § 6 punkt f) niniejszego rozporządzenia;
g) jeden z lekarzy szkolnych, wyznaczony przez kuratora, w braku zaś lekarzy szkolnych-fizyk miejski.

Kolegja, wymienione pod c), d), wybierają równocześnie po jednym zastępcy członka rady szkolnej miejskiej.

§ 8.

Przewodniczącym rady szkolnej powiatowej względnie miejskiej jest inspektor szkolny, a jeśli ich jest w powiecie względnie w mieście dwuch lub więcej, ten, którego wyznaczy kurator. Jako przewodniczący rady szkolnej powiatowej, względnie miejskiej wchodzi on w zakres administracji szkolnej we wszystkie uprawnienia i obowiązki, które w myśl obowiązujących przepisów dotychczas należały do naczelnika powiatowej władzy politycznej jako przewodniczącego rady szkolnej okręgowej.

§ 9.

Zastępcę przewodniczącego wybiera rada szkolna zarówno powiatowa, jak miejska ze swego grona. W czasie gdy przewodniczący nie urzęduje, zastępca jego wchodzi we wszystkie uprawnienia i obowiązki przewodniczącego prócz prawa wizytowania szkół i jest odpowiedzialny przed kuratorem za urzędowanie biura właściwej rady szkolnej.

§ 10.

Okres czynności rady szkolnej zarówno powiatowej; jak miejskiej trwa trzy lata.

§ 11.

Istniejący na zasadzie ustawy galicyjskiej z dnia 26 czerwca 1899 r. (dz. ust. i rozp. kraj. № 84) o radach szkolnych okręgowych wydział wykonawczy będzie się składał: a) z przewodniczącego rady szkolnej; b) z dwuch członków rady szkolnej powiatowej, w siedzibie rady zamieszkałych a przez nią w tym celu wybieranych, w miastach zaś z własnym statutem z trzech członków w ten sam sposób" wybieranych.

§ 12.

Zamiejscowi członkowie redy szkolnej powiatowej otrzymują djety i koszta podróży według zasad, ustanowionych dla funkcionarjuszów państwowych, o ile zaś takimi nie są, jak urzędnicy Vii stopnia służbowego.

§ 13.

Członkowie rady szkolnej powiatowej, łub miejskiej, wymienieni w §§ 6 i 7 w punkcie c) ust. 1 i w punktach d. f., tracą mandat, o ile mimo doręczenia im wezwania będą bez należytego usprawiedliwienia nieobecni na trzech posiedzeniach rady z rzędu.

Przewodniczący rady szkolnej powiatowej lub miejskiej zawiadomi o tem kuratora celem powołania zastępców (§§ 6 i 7).

O ile zaniedbania, wskazanego w ustępie 1, dopuszcza się dyrektor (nauczyciel kierujący) lub lekarz szkolny (§ 6 i 7 punkt c) ust. 2 i 3, oraz punkt g) niniejszego rozporządzenia), przewodniczący rady szkolnej powiatowej względnie miejskiej zawiadomi o tem kuratora, który wezwie ich d© usprawiedliwienia się i wyznaczy ewentualnie innych członków z tej samej kategorji,

§ 14.

W skład rady szkolnej miejscowej wchodzą:

a) jeden przedstawiciel gminy, wybrany przez radę gminną na czas trwania mandatu do rady gminnej, o ile zaś do zakresu działania jednej i tej samej rady szkolnej miejscowej należy kilka gmin, to odpowiednia ilość przedstawicieli;
b) dwaj przedstawiciele ludności, wyznaczeni aż do odwołania przez radę szkolną powiatową;
c) kierownik szkoły, o ile zaś jednej i tej samej radzie szkolnej miejscowej podlega kilka szkół - to wyznaczony przez radę szkolną powiatową kierownik jednej z nich.

Nauczyciele kierujący innych szkół, znajdujących się na obszarze działania rady szkolnej miejscowej, uczestniczą w obradach z głosem doradczym.

Kolegja, wymienione w punktach a) b), wybierają równocześnie tak^ samą ilość zastępców członków rady szkolnej miejscowej.

Wszyscy członkowie i zastępcy powinni mieć stałe miejsce zamieszkania na obszarze, podległym radzie szkolnej miejscowej.

Ustanie tego warunku powoduje utratę mandatu.

§ 15.

Przewodniczącego rady szkolnej miejscowej wybiera rada z pośród swych członków, wymienionych w § 14 lit. a) b).

§ 16.

Członkowie rady szkolnej miejscowej, wymienieni w § 14 w punktach a) b) tracą mandat pomimo doręczenia im zaproszenia a bez należytego usprawiedliwienia nie będą obecni na trzech posiedzeniach rady, z rzędu. Przewodniczący rady szkolnej miejscowej zawiadamia o tem radę szkolną powiatową celem powołania zastępców.

O ile zaniedbania, określonego w ustąpię 1 dopuszcza się kierownik szkoły, przewodniczący rady szkolnej miejscowej zawiadamia o tem radą szkolną powiatową, która wzywa kierownika szkoły do usprawiedliwienia się i w razie potrzeby wyznacza innego kierownika szkoły lub nauczyciela na członka rady szkolnej miejscowej.

§ 17.

Okres czynności rady szkolnej miejscowej trwa dwa lata.

§ 18.

W miastach, rządzących się własnym statutem, czynności rady szkolnej miejscowej sprawuje rada szkolna miejska.

§ 19.

Sprzeczne z treścią §§ 5 - 19 niniejszego rozporządzenia przepisy ustaw galicyjskich z dnia 26 czerwca 1899 (dz. ust. i rozp. kraj. № 58) o władzach nadzorczych miejscowych dla szkół ludowych tracą moc obowiązującą.

Do art. 9 ustawy.

§ 20.

Postanowienia art. Xii galicyjskiej ustawy krajowej z dnia 15 lutego 1903 r. (dz. ust. i rozp. kra;, № 39) o Radzie Szkolnej Krajowej oraz postanowienia art. 19, ust. 3 ustawy galicyjskiej o radach szkolnych okręgowych z dnia 26 czerwca 1899 r. (dz. ust. i rozp. kraj № 84), dotyczące obowiązku dostarczania radzie szkolnej krajowej względnie radom szkolnym okręgowym przez polityczną władzą krajową lub powiatową potrzebnych pomieszczeń oraz sił pomocniczych jakoteż opędzania ich potrzeb kancelaryjnych, znosi się. Termin ustania tego obowiązku ustalają Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego i Generalny Delegat Rządu we Lwowie, względnie właściwy wojewoda, we wzajemnem porozumieniu.

Po tym terminie wydatki na pomieszczenie władz szkolnych, personel i potrzeby kancelaryjne obciążą budżet Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

§ 21.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

* Z dniem 14 października 1921 r. wydziela się z obszaru okręgu szkolnego lwowskiego obszar obejmujący województwo krakowskie i tworzy się w granicach tego województwa okręg szkolny krakowski z siedzibą kuratora tego okręgu w Krakowie, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 18 września 1921 r. w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenie okręgu szkolnego krakowskiego (Dz.U.21.82.575).