Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.42.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1953 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 1953 r.
w sprawie zmiany granic miasta Chrzanowa w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa (Dz. U. Nr 6, poz. 48) zarządza się, co następuje:
§  1. Z gminy Babice w powiecie chrzanowskim, województwie krakowskim wyłącza się części gromad Pogorzyce i Zagórze i włącza się je do miasta Chrzanowa w tymże powiecie i województwie.
§  2. Nowa granica miasta Chrzanowa na odcinku gromad Pogorzyce i Zagórze biegnie od punktu zetknięcia się granic miasta Chrzanowa z granicami gromad Pogorzyce i Zagórze w kierunku wschodnim północną granicą gromady Zagórze do północno-zachodniego narożnika parceli nr kat. 2334/5, skąd skręca w kierunku południowym i biegnie zachodnimi granicami parcel nr nr kat.: 2334/5, 2334/2, 2334/1, 2334/3 do południowo-zachodniego narożnika parceli nr kat. 2328. Od tego narożnika granica skręcając na wschód biegnie wzdłuż południowej granicy tej parceli, a następnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy parceli nr kat. 2518/1; od punktu położonego na północno-wschodnim narożniku tej parceli granica skręcając na południe i wschód biegnie wschodnimi granicami parcel nr nr kat.: 2469/2, 2342/1, 2342/6 oraz zachodnią, południową i wschodnią granicą parceli nr 84/2 do jej zetknięcia się z południowo-wschodnią granicą parceli nr kat. 72. Od tego punktu granica biegnie dalej w kierunku wschodnim, południową granicą parceli nr kat 861/1 (droga) do punktu zetknięcia się z parcelą nr kat. 890 (droga), skąd skręcając na północ biegnie zachodnią granicą tej drogi do zetknięcia się z południową granicą miasta Chrzanowa.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.