Zmiana granic miasta Białej w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.18.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1929 r.
o zmianie granic miasta Białej w powiecie rawskim, województwie warszawskiem.

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr. 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
Z gminy wiejskiej Marjanów w powiecie rawskim, województwie warszawskiem - wyłącza się folwarki: Biała, Lipie, Emilówka, oraz wieś Goślinki - Duże i włącza się je do miasta Białej w tymże powiecie i województwie.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.