Zmiana granic m. Będzina i Dąbrowy-Górniczej w pow. będzińskim. - Dz.U.1923.47.323 - OpenLEX

Zmiana granic m. Będzina i Dąbrowy-Górniczej w pow. będzińskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.47.323

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1951 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 kwietnia 1923 r.
o zmianie granic m. Będzina i Dąbrowy-Górniczej w pow. będzińskim.

Na zasadzie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 19 poz. 92) zarządza się co następuje:
1)
Do miasta Będzina włącza się kolonję Ksawera, Warpie, Huty Cynkowe, kopalnię Koszelów i część kolonji Mydlice. Jednocześnie miejscowości te wyłącza się z miasta Dąbrowy-Górniczej.

W ten sposób granica miejska m. Będzina bierze, początek od punktu zetknięcia się drogi polnej, prowadzącej do Zagórza z ulicą Furmańską i biegnie w kierunku północnym prostą linją, równoległą z obecną wschodnią granicą m. Będzina; w tym kierunku przecina drogę Wolską i Czarną, dochodząc do punktu, gdzie zbiega się trakt rządowy Będzin-Dąbrowa z drogą, idącą wzdłuż kopalni Koszelów i Huty Cynkowej. Od tego punktu zetknięcia się dróg, granica biegnie w tym samym kierunku wzdłuż wymienionej drogi kopalnianej (przyczem nie zbacza z prostego kierunku), aż do plantu kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pozostawiając drogę graniczną po stronie m. Będzina. Po dojściu do plantu kolejowego, granica zbacza na przestrzeni 40 metrów na zachód wzdłuż plantu ku drodze z Ksawery do Siemónia, poczem tą drogą biegnie do zbiegu z ulicą (drogą) Wiejską; dalej-ulicą (drogą) Wiejską na przestrzeni 490 metrów, pozostawiając te ulice graniczne po stronie Będzina, następnie granica miejska biegnie granicą gruntów włościan b. wsi Gzichów, a granicą gruntów dominjum Gzichów do punktu spotkania z obecną granicą miejską.

Od tego punktu granica biegnie w kierunku zachodnim, przyczem utrzymuje się dotychczasową granicę miasta.

2)
Do miasta Dąbrowy-Górniczej włącza się grunty dominjum Gzichów "Zielona" kolonję Dębniki, kopalnie Korzeniec i Jan "Olszynkę", kolonję Niepiekło i część zalesionego terytorjum rządowego, położonego na południe od wsi Gołonóg, wyłączając je z gmin: Łagisza, Olkusko-Siewierskiej, względnie m. Będzina.

W ten sposób, za granicę terytorjum m. Dąbrowy-Górniczej ma być uważana od zachodu wspólna granica miast: Będzina i Dąbrowy-Górniczej opisana w p. 1 niniejszego paragrafu; od południa: obecna granica' miejska, aż do punktu załamania się tej granicy w punkcie, leżącym na wprost drogi leśnej między czwartą, a piątą działką leśną (licząc działki z zachodu na wschód), która to granica miejska dalej na wschód od tego punktu biec będzie granicą lasu rządowego do punktu przecięcia z "tunelem" kopalnianej kolejki linowej, idącej z szybu "Albert" do kopalni "Flora". Od tego punktu przecięcia rozpocznie się wschodnia granica miejska, która na północo-zachód biec będzie zachodnim brzegiem wymienionego "tunelu" (z pozostawieniem go przy gminie Olkusko-Siewierskiej) i dojdzie nim do wylotu; następnie zaś granica zmierzać będzie najkrótszą drogą ku traktatowi (Dąbrowa-Gołonóg) po przecięciu którego, w poprzednim kierunku dążyć będzie granicą gminy Olkusko-Siewierskiej do punktu, w którym rozpoczynają się działki t. zw. "Olszynki". W tym punkcie granica zwróci się na wschód i północo-wschód, jak granica "Olszynki", zaś wyczerpawszy wschodnią jej granicę, dalej na północo-wschód biec będzie po granicy łąk Gołonoga i Ząbkowic i dojdzie tak do rzeki Czarnej-Przemszy. Następnie rzeką Czarną-Przemszą dojdzie do punktu zetknięcia z granicą miasta Będzina, opisaną w p. 1 niniejszego paragrafu.

Granice wyżej opisane w § 1 p. p. 1 i 2 ustali na miejscu komisja zwołana pod przewodnictwem przedstawiciela właściwej. władzy administracyjnej I instancji, w skład której wejdą w charakterze członków po jednym przedstawiciele zainteresowanych miast i gmin wiejskich.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 1 kwietnia 1951 r. Z obszaru miasta Będzin w województwie katowickim wyłącza się kolonię Małobądź, a obszar jej włącza się do nowoutworzonego powiatu miejskiego Czeladź w tymże województwie. Nowa granica miast Czeladź i Będzin biec będzie od kamienia poligonowego nr 521a, położonego na granicy miast Sosnowiec, Będzin i Czeladź w kierunku wschodnim południową granicą drogi polnej (Nr kat. 3110/2) do kamienia poligonowego nr 506 bS. Od tego punktu nowa granica skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą parowu (parcela nr kat. 2951), a następnie po przecięciu w kierunku północnym ulicy Dalekiej, zachodnią granicą drogi polnej (Nr kat. 3031) aż do zetknięcia się tej drogi z drogą "na Piaski". Po przecięciu tej drogi granicą parcel Nr Nr kat. 3042/1, 3042/2 nowa granica skręca na zachód i biegnie południową granicą drogi polnej, oznaczonej Nr kat. 3104/1. Od kamienia granicznego oznaczonego nr 90 granica skręca na północny-zachód i biegnie początkowo zachodnimi granicami parcel Nr Nr kat. 3104/1, 2875/3, 2877/2, 2878/4, a następnie zachodnio-południowymi granicami drogi gospodarskiej, oznaczonej Nr kat. 3105 i drogi oznaczonej nr kat. 3107/2, którą dobiega do kamienia granicznego nr 226, położonego na obecnej granicy miast Będzin i Czeladź, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 17 marca 1951 r. w sprawie zniesienia i zmiany granic niektórych powiatów oraz utworzenia i zmiany granic niektórych miast, stanowiących powiaty miejskie w województwie katowickim (Dz.U.51.18.147).