Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.13.72

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1921 r.

USTAWA
z dnia 21 stycznia 1921 r.
zmieniająca art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 63, poz. 358) w brzmieniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 62, poz. 405) o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny.

Art.  1.

Artykuł 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 63, poz. 368) w brzmieniu ustawy z dnia 15 lipca 1920 roku (Dz. Ust. № 62, poz. 405) zostaje uchylony i opiewać ma jak następuje:

"Bezzwrotna zapomoga państwowa na odbudowę, z wyjątkiem kościołów, szkól i domów ludowych, nie może przekraczać w materjałach i gotówce 20 tysięcy marek, a w granicach tej sumy z tytułu strat w ruchomościach domowych wartości dwóch tysięcy marek, licząc materjały według cen w chwili wydania ustawy z 18 lipca 1919 r. Bezzwrotna zapomoga na odbudowę kościołów wynosić będzie 50% oszacowanych strat wojennych, a do czasu przeszacowania i ustalenia kursu waluty w myśl art. 9 ustawy z 18 lipca 1919 roku (Dz. Pr. № 68, poz. 368) zapomoga wynosić będzie 50% rzeczywistych kosztów odbudowy.

Przy odbudowie szkół i domów ludowych pokrywać będzie Państwo całkowite koszty materjałów i fachowej robocizny, natomiast gminy obowiązane będą dostarczać robocizny pomocniczej i środków przewozowych.

Ponadto poszkodowani mogą otrzymać jeszcze pomoc państwową tytułem pożyczki".

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrom: Skarbu, Robót Publicznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Przemysłu i Handlu oraz Spraw Wewnętrznych.