Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.99.713

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 listopada 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów z zakresu administracji technicznej na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16, poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na ziemie wskazane w art. 1 powołanej ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. rozciąga się moc obowiązującą następujących przepisów:
1) dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie tymczasowych przepisów budowlanych na obszarach b. zaboru rosyjskiego (Dz. P. P. P. № 14, poz. 176);
2) ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglugi, tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. P. P. P. № 59, poz. 356);
3) ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw, zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny (Dz. P. P. P. № 63, poz. 368), oraz ustawy z 21 stycznia 1921 r. zmieniającej art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 1919 r. w brzmieniu ustawy z dn. 15 lipca 1920 r. o pomocy państwowej na odbudowę gospodarstw zniszczonych lub uszkodzonych skutkiem wojny (Dz. U. R. P. № 13 poz. 72);
4) ustawy z dn. 2 marca 1920 r. o organizacji odbudowy technicznej wsi, miast i miasteczek (Dz. U. R. P. № 24, poz. 143);
§  2. Wszystkie przepisy sprzeczne z wymienionemi w § 1 niniejszego rozporządzenia uchyla się.
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.