Zmiana § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej. - Dz.U.1923.47.326 - OpenLEX

Zmiana § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.47.326

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 kwietnia 1923 r.
w przedmiocie zmiany § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austriackiej.

Na podstawie art. XLI ustawy, wprowadzającej ordynacją egzekucyjną z dnia 27 maja 1896 r. (Austr. Dz. P. P. № 78) zarządzam co następuje:
W ustępie 1 § 333 rozporządzenia b. Ministra Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 5 maja 1897 r. (Austr. Dz. P. P. № 112) (instrukcja sądowa) i w punkcie 12 rozporządzenia b. Ministra Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 10 maja 1910 r. (Dz. R. M. S. № 9) (instrukcja dla organów wykonawczych), w brzmieniu nadanem rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 10, poz. 62) wyrazy "10.000 marek polskich" zastępuje się wyrazami "500.000 marek polskich".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Jednocześnie uchyla się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmiany § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej (Dz. U. R. P. № 10, poz. 62).