Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.62

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 stycznia 1921 r.
w przedmiocie zmiany § 333 ust. 1 instrukcji sądowej i punktu 12 instrukcji dla organów wykonawczych w b. dzielnicy austrjackiej.

Na podstawie art. XLI ustawy, wprowadzającej ordynacje, egzekucyjną z dnia 27 maja 1896 № 78 Dz. Pr. P. zarządzam co następuje:
§  1. W par. 333 ust. 1 rozporządzenia b. Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 5 maja 1897 № 112 Dz. Pr. (instrukcja sądowa), słowa "500 zł." i w punkcie 12 rozporządzenia b. Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu z dnia 10 maja 1910 № 9 Dz. Rozp. (instrukcja dla organów wykonawczych): słowa "1000 k." zastępuje się słowami "10.000 marek polskich".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.