Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.9.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH, MINISTRA SKARBU I MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 22 stycznia 1921 r.
w przedmiocie zmiany § 3 rozporządzenia wykonawczego tychże Ministrów (Dz. U. № 83, poz. 558) do ustawy sejmowej z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz. U. № 61, poz. 385) w sprawie nadzwyczajnych dodatków do zasiłków inwalidzkich.

§  1. Zmienia się częściowo § 3 rozporządzenia wykonawczego do ustawy sejmowej z dnia b lipca 1920 r. (Dz. U. № 61, poz. 385), ogłoszonego w Dz. U. № 83, poz. 558, który odtąd zyskuje brzmienie następujące:

"Każdy inwalida, ubiegający się o nadzwyczajny dodatek według ustawy sejmowej z dnia 9 lipca 1920 r., winien dołączyć do podania wypełniony formularz według wzoru do niniejszego §.

Wypełniony i podpisany przez inwalidę formularz winien być poświadczony przez właściwy urząd gminny (magistrat). Wraz z formularzem składa inwalida przynależnej Ekspozyturze Sekcji Opieki podanie o przyznanie nadzwyczajnego dodatku".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.