Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.735

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 23 listopada 1920 r.
w przedmiocie zmiany §§ 23 i 25 ustawy z dnia 23 maja 1873 roku o układaniu list przysięgłych (austr. Dz. Ust. № 121).

Art.  1.

§ 23 ustawy z dnia 23 maja 1873 r. (austr. Dz. Ust. № 121) o układaniu list przysięgłych zmienia się w ten sposób, ze w miejsce słowa "50 złotych" wstawia się słowo "5000 mk. p." a w miejsce słowa "100 złotych" wstawia się słowo "10000 mk. p.".

Art.  2.

§ 25 ustawy z dnia 23 maja 1873 r. (ausr. Dz. Ust. № 121) o układaniu list przysięgłych otrzymuje brzmienie następujące:

"Każdy przysięgły i każdy mąż zaufania, który spełnił swój obowiązek, otrzyma na żądanie, jeżeli miejsce jego zamieszkania jest oddalone od siedziby sądów przysięgłych ponad 5 kilometrów, oprócz zwrotu rzeczywiście poniesionych koniecznych kosztów podróży tam i z powrotem tytułem zasiłku na pokrycie kosztów utrzymania w siedzibie sądów przysięgłych djety w wysokości, którą oznaczy Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Skarbu w drodze osobnego rozporządzenia".

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.