Zm.: ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.3.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 1930 r.

USTAWA
z dnia 25 marca 1929 r.
o zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. z r. 1924 Nr. 67, poz. 650).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W ust. 1 art. 1 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. liczbę "18" zastępuje się liczbą "16" oraz skreśla się zdanie końcowe: "o ile przedsiębiorstwa te zatrudniają powyżej 5 robotników".

W ust. 1 art. 7 tejże ustawy liczbę "5" zastępuje się liczbą'"10".

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się. Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia, wprowadzenie zaś w życie zabezpieczenia na wypadek bezrobocia robotników przedsiębiorstw i zakładów pracy, zatrudniających mniej niż 5 pracowników, nastąpi w ciągu trzech lat od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

1 Art. 4 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia z mocą ustawy z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz.U.30.82.646) zmieniającej nin. ustawę z dniem 2 grudnia 1930 r.