Zm.: ustawa z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.92.725

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 1923 r.

USTAWA
z dnia 16 sierpnia 1923 r.
w przedmiecie zmian w ustawia z dnia 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

W art. 7 ustawy z dn. 17 grudnia 1920 r. o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 4, poz. 17) zamiast słów: "starosta lub jego zastępca, jako przewodniczący i jako członkowie: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Skarbu i Spraw Wojskowych oraz Głównego Urzędu Ziemskiego" wstawić: "komisarz ziemski, jako przewodniczący, i jako członkowie: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Sprawiedliwości i Spraw Wojskowych" oraz po słowach: "po jednem od każdego ministerstwa"' skreślić słowa: "i urzędu", zaś w końcu tegoż art. 7 słowa: "powołani przez Ministra-Rolnictwa i Dóbr Państwowych" zastąpić wyrazami: "powołani przez Ministra Reform Rolnych".

W art. 8 wymienionej w art. 1 ustawy wyrazy: "która utworzy Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Ziemskiego" zostają zastąpione wyrazami: "które utworzy Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych".

Art. 9 wymienionej w art. 1 ustawy otrzymuje brzmienie następujące:

"Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych".

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie w 30 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.