Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.4.17

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1927 r.

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1920 r.
o przejęciu na własność Państwa ziemi w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

Państwo przejmuje na własność w powiatach, wymienionych w art. 6 niniejszej ustawy:

1) dobra skarbu rosyjskiego, państwowe, apanażowe i gabinetowe oraz dobra b. Banku Włościańskiego;
2) dobra skarbowe, nadane przez władze rosyjskie pod nazwą majoratów;
3) dobra, należące do członków b. dynastji rosyjskiej;
4) dobra duchowne i klasztorne, będące w posiadaniu Kościoła Katolickiego po porozumieniu ze Stolicą Apostolską, a co do innych dóbr - po porozumieniu z przedstawicielami właściwych wyznań, o ile porozumienie to przed 1 kwietnia 1921 r. nastąpić może;
5) dobra innych instytucji publicznych, a w szczególności fundacji przy zabezpieczeniu celu fundacji.
Art.  2. 1

(uchylony).

Art.  3. 2

(uchylony).

Art.  4.

Powyższy zapas ziemi, z wyjątkiem wód, nieużytków, większych przestrzeni leśnych i gruntów, przeznaczonych na cele użyteczności publicznej, przeznaczony jest na rozkolonizowanie między żołnierzy oraz na wykonanie reformy rolnej.

Art.  5.

Właściciele gruntów, przejętych na własność Państwa, z mocy art. 2 niniejszej ustawy, mogą otrzymać w razie powrotu po 1 kwietnia 192.1 r. ziemię w innem miejscu w ilości, odpowiadającej rozmiarowi i wartości poprzednio posiadanego gruntu, jednak nie przekraczającej 45 ha, a w razie, gdyby były zajęte ich zabudowania, też mogą otrzymać bezpłatnie potrzebną do zabudowania się ilość budulca, odpowiadającą rozmiarowi posiadanych poprzednio budynków, nie większą jednak, niż 80 m3.

Prawo to przysługiwać będzie byłym właścicielom w ciągu 3 lat po ogłoszeniu niniejszej ustawy.

Właściciele, powracający na swe gospodarstwa przed 1 kwietnia 1921 r., obowiązani są zwrócić wszelkie koszty nakładów, poniesionych przez nowonabywców dla zagospodarowania ziemi i zabudowania się.

Art.  6.

Ustawa niniejsza obowiązuje w niżej wymienionych powiatach według dotychczasowego podziału administracyjnego:

1) brzeskim, 2) prużańskim, 3) wołkowyskim, 4) słonimskim, 5) nowogródzkim, 6) baranowickim, 7) wilejskim, 8) dziśnieńskim, 9) nieświeżskim, 10) łuninieckim, 11) pińskim, 12) kobryńskim, 13) włodzimierskim, 14) kowelskim, 15) łuckim, 16) rówieńskim, 17) dubieńskim, 18) sarneńskim, 19) krzemienieckim, 20) ostrogskim, 21) grodzieńskim, 22) lidzkim.
Art.  7. 3

Dla dokonania przejęcia ziemi na własność Państwa oraz jej przekazywania w myśl art. 4 niniejszej ustawy, tworzy się w każdym z wymienionych w art. 6 powiatów Powiatowe Komitety Nadawcze, których skład stanowią: komisarz ziemski, jako przewodniczący, i jako członkowie: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Sprawiedliwości i Spraw Wojskowych, po jednym od każdego ministerstwa oraz dwaj przedstawiciele miejscowych rolników po jednym od mniejszej i większej własności z głosem doradczym, powołani przez Ministra Reform Rolnych. Komitety orzekają większością głosów; przy równym ich podziale przeważa głos przewodniczącego.

Art.  8. 4

Od orzeczeń Powiatowych Komitetów Nadawczych służy osobom interesowanym w ciągu trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia prawo odwołania się do Komisji Odwoławczych, które utworzy Minister Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  9. 5

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  10.

Ustawa niniejsza zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

1 Art. 2 uchylony przez art. 97 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz.U.26.1.1) z dniem 9 stycznia 1926 r.
2 Art. 3 uchylony przez art. 6 rozp. z mocą ustawy z dnia 30 kwietnia 1927 r. w sprawie ynagrodzenia za nieruchomości ziemskie, przejęte na własność Państwa w niektórych powiatach Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U.27.42.374) z dniem 9 maja 1927 r.
3 Art. 7 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.92.725) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 października 1923 r.
4 Art. 8 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.92.725) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 października 1923 r.
5 Art. 9 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 16 sierpnia 1923 r. (Dz.U.23.92.725) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 października 1923 r.