Zm.: ustawa o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawa o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.38.196

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2011 r.

USTAWA
z dnia 1 lutego 2011 r.
o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

W ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. Nr 39, poz. 308 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 3, poz. 12) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Wsparcie, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być udzielone w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jego zgodności ze wspólnym rynkiem.".

W ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych (Dz. U. Nr 40, poz. 226) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gwarancji może udzielić, w imieniu Skarbu Państwa, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, na wniosek instytucji finansowej, w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej polegającej na udzielaniu gwarancji.";

2)
w art. 14 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być podjęta w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej polegającej na przejmowaniu przez Skarb Państwa instytucji finansowych.

2b. Do przejęcia instytucji finansowej na podstawie art. 9 ust. 2 nie stosuje się ust. 2a.";

3)
uchyla się art. 24.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.