Art. 9. - Zm.: ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawa o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw, ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawa o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.154.1801

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2003 r.
Art.  9. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2001 r.

3 Art. 9:

- zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.02.200.1689) z dniem 31 grudnia 2002 r.

- zmieniony przez art. 194 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U.03.45.391) z dniem 1 kwietnia 2003 r.