Art. 10. - Zm.: ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.85.727

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2005 r.
Art.  10.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie upoważnień ustawowych zmienianych niniejszą ustawą, zachowują moc do czasu ich zastąpienia przez przepisy wykonawcze wydane na podstawie upoważnień ustawowych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.