Art. 7. - Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy. - Dz.U.2001.128.1405 - OpenLEX

Art. 7. - Zm.: ustawa - Kodeks pracy oraz niektóre inne ustawy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.128.1405

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2002 r.
Art.  7.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 1, zachowują moc dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.