Art. 2. - Zm.: ustawa - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1296

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2014 r.
Art.  2.

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 r. poz. 1025) w art. 77 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w wysokości 15 złotych za zapis.".