Art. 77. - [Wysokość opłaty kancelaryjnej] - Koszty sądowe w sprawach cywilnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1144 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 września 2023 r.
Art.  77.  [Wysokość opłaty kancelaryjnej]
1. 
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:
1)
poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu,
2)
odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności,
3)
odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności,
4)
zaświadczenia

- pobiera się w kwocie 20 złotych za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

1a. 
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia pobiera się w kwocie 20 złotych za każdy wydany informatyczny nośnik danych.
2. 
(uchylony).
3. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, pobiera się od wniosku o odpis księgi wieczystej, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.