Art. 9. - Zm.: ustawa - Karta Nauczyciela.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.87.396

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1996 r.
Art.  9.

Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie stosuje się dotychczasowe przepisy wykonawcze ze zmianami wynikającymi z tej ustawy, nie dłuższej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.