Wynagradzanie nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1995.31.366

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 czerwca 1995 r.
w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 36 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451, z 1993 r. Nr 129, poz. 602 oraz z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 113, poz. 547) zarządza się, co następuje:

Wynagrodzenie zasadnicze

§  1.
Wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela jest uzależniona od poziomu jego wykształcenia, stażu pracy oraz osiąganych wyników pracy.
§  2.
1.
Przez poziom wykształcenia dla celów ustalenia stawki wynagrodzenia zasadniczego, określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia, należy rozumieć:
1)
stopień naukowy doktora - posiadanie stopnia naukowego doktora lub uzyskanie w wyniku przewodu kwalifikacyjnego uprawnień do zajmowania stanowiska adiunkta, a stopień naukowy doktora habilitowanego - posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uzyskanie w wyniku przewodu kwalifikacyjnego uprawnień do zajmowania stanowiska docenta na kierunkach artystycznych,
2) 1
wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - ukończenie wyższych studiów magisterskich o kierunku i specjalności kształcącej nauczycieli lub ukończenie wyższych studiów magisterskich o innych kierunkach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego w formach określonych odpowiednio w § 1 pkt 2 i w § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433 oraz z 1994 r. Nr 5, poz. 19 i Nr 109, poz. 521), lub formach określonych w § 14 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia 1983 r. w sprawie określenia szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych (Dz. U. Nr 2, poz. 17), ukończenie wyższych studiów magisterskich na wyższych uczelniach kościelnych, których programy obejmowały przedmioty z zakresu pedagogiki lub katechezy, ukończenie wyższego seminarium duchownego albo ukończenie innych wyższych studiów magisterskich, o ile nauczyciel ukończył dodatkowo instytut katechetyczny lub studium katechetyczne albo kurs katechetyczny,
3)
wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego - ukończenie wyższych studiów magisterskich o kierunkach i specjalnościach nie kształcących nauczycieli,
4)
wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym - ukończenie wyższych studiów zawodowych o kierunkach kształcących nauczycieli, ukończenie wyższych studiów zawodowych o innych kierunkach oraz uzyskanie przygotowania pedagogicznego w formach wymienionych w pkt 2 lub poprzez ukończenie instytutu katechetycznego lub studium katechetycznego albo kursu katechetycznego,
5)
wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego - ukończenie wyższych studiów zawodowych,
6)
kolegium nauczycielskie - ukończenie nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium nauczycielskiego, kolegium teologicznego,
7)
studium nauczycielskie - ukończenie studium nauczycielskiego, pedagogicznej szkoły technicznej, policealnego studium kulturalno-oświatowego, bibliotekarskiego lub policealnego studium zawodowego o kierunku bibliotekarskim, instytutu katechetycznego albo studium katechetycznego, o ile warunkiem przyjęcia na to studium było posiadanie świadectwa dojrzałości, lub innego zakładu kształcącego nauczycieli na poziomie studium nauczycielskiego,
8)
średnie pedagogiczne - ukończenie liceum dla wychowawczyń przedszkoli, liceum pedagogicznego, kierunku pedagogicznego szkoły artystycznej drugiego stopnia, posiadanie świadectwa dojrzałości i zawodu opiekunki dziecięcej oraz przygotowania pedagogicznego lub posiadanie świadectwa dojrzałości i przygotowania pedagogicznego uzyskanego w formach wymienionych w pkt 2 lub na kursie katechetycznym,
9)
średnie - ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej, zawodowej lub szkoły artystycznej drugiego stopnia albo posiadanie wykształcenia uznanego za równorzędne na podstawie odrębnych przepisów.
2.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli posiadających wykształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przysługują również nauczycielom, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych na kierunkach nauczycielskich lub na kierunkach nie pedagogicznych, jeśli uzyskali kwalifikacje pedagogiczne w innym trybie, albo ukończyli piąty rok studiów w wyższym seminarium duchownym.
3.
Stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli posiadających wykształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, przysługują również nauczycielom, którzy uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych na kierunkach niepedagogicznych.
4. 2
Stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, przysługują również nauczycielom praktycznej nauki zawodu posiadającym świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej lub tytuł mistrza w zawodzie, którego nauczają, oraz świadectwo studium pedagogicznego lub kursu pedagogicznego prowadzonego zgodnie z przepisami o kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli.
§  3.
1.
Przy ustalaniu szczebla wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli i ich awansowaniu do wyższego szczebla zalicza się okresy:
1)
pracy pedagogicznej i naukowej,
2)
urlopu płatnego w szkole,
3)
pracy w urzędach organów prowadzących szkoły,
4)
pracy w organizacjach młodzieżowych oraz w związkach zawodowych zrzeszających nauczycieli,
5)
pracy o charakterze programowo-szkoleniowym lub wychowawczym w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz w oddziałach obrony cywilnej Ochotniczych Hufców Pracy,
6)
pracy w szkołach, zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, zakładach usług socjalnych i instytutach zaplecza naukowo-pedagogicznego na stanowiskach niepedagogicznych,
7)
pracy zawodowej niepedagogicznej, dającej doświadczenie przydatne do pracy nauczycielskiej,
8)
służby wojskowej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
9)
tajnego nauczania i przymusowej bezczynności w czasie okupacji,
10)
prowadzenia zajęć katechetycznych w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych lub w ramach katechezy parafialnej,
11)
urlopów:
a)
bezpłatnych na kształcenie i dokształcanie się,
b)
wychowawczych,
c)
udzielanych w innych celach niż wymienione pod lit. a) i b), jeżeli nauczyciel w tym czasie prowadził zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze w szkole w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo, gdy przepis szczególny nie stanowi inaczej,
12)
tymczasowego aresztowania i zawieszenia w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli zapadł wyrok uniewinniający lub postępowanie dyscyplinarne zakończyło się orzeczeniem uniewinniającym albo postępowanie karne lub dyscyplinarne zostało umorzone,
13)
zaliczane na mocy odrębnych przepisów.
2.
Okresy pracy wymienione w ust. 1 pkt 1, pkt 3-6 i 10 zalicza się w całości, jeżeli nauczyciel był zatrudniony w wymiarze nie niższym niż 50% obowiązkowego wymiaru godzin (czasu pracy w zakładzie nie będącym szkołą). Okresy pracy pełnione w wymiarze niższym niż 50% obowiązkowego wymiaru godzin (czasu pracy w zakładzie nie będącym szkołą) zalicza się w części proporcjonalnej do pełnego wymiaru czasu pracy.
3.
Okresy pracy zawodowej niepedagogicznej, o której mowa w ust. 1 pkt 7 - w zależności od oceny ich przydatności do pracy nauczycielskiej, czasu pracy i innych okoliczności - zalicza organ zatrudniający nauczyciela w pełnym wymiarze lub w wymiarze odpowiednio niższym.
4.
W sprawach nie unormowanych w niniejszym zarządzeniu dotyczących zaliczania nauczycielom lat pracy przy ustalaniu szczebla wynagrodzenia zasadniczego rozstrzyga Minister Edukacji Narodowej.
§  4.
1.
Zmiana wynagrodzenia zasadniczego wynikająca ze zmiany stażu pracy lub zmiany poziomu wykształcenia następuje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po powstaniu warunków uzasadniających tę zmianę, a jeżeli warunki te powstały pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2.
Podstawę do ustalenia stażu pracy i poziomu wykształcenia stanowią oryginalne dokumenty albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
3.
Ustalenia stażu pracy i poziomu wykształcenia dokonuje organ zatrudniający nauczyciela.
§  5.
1.
Wysokość stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Określona w tabeli stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela może być w zależności od osiąganych wyników pracy podwyższana, nie więcej jednak niż o 20%, w granicach przyznanych szkole środków na wynagrodzenia, a nauczyciela zatrudnionego w szkole publicznej prowadzonej przez gminę, inną osobę prawną lub fizyczną albo w urzędach organów administracji państwowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych - nie więcej niż o 50% w granicach środków własnych organu prowadzącego szkołę lub organu administracji państwowej zatrudniającego nauczyciela.
3.
Zwiększoną stawkę wynagrodzenia przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż sześć miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
4.
Stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zwiększyć może dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę.
5.
Zasady i kryteria zwiększenia stawki wynagrodzenia zasadniczego w granicach określonych w ust. 2 ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

§  6.
1.
Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkami za trudne i uciążliwe warunki pracy oraz za warunki szkodliwe dla zdrowia, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2.
Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16, z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
3.
Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, określony w art. 42 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4.
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się z dołu.

Dodatki do wynagrodzenia

Dodatki funkcyjne
§  7.
1.
Nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkole, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.
2.
Dyrektorom ośrodków dokształcania zawodowego przysługują dodatki funkcyjne przewidziane dla dyrektorów szkół zawodowych.
3.
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach zaocznych, ośrodkach dokształcania zawodowego, w ogniskach artystycznych prowadzących dział ognisk baletowych lub dział ognisk plastycznych oraz w ogniskach baletowych i ogniskach plastycznych, grupę 30 uczniów liczy się za jeden oddział. Grupę uczniów liczącą mniej niż 30 uczniów, powstałą po podzieleniu ogólnej liczby uczniów przez 30, liczy się jako jeden oddział. W ośrodkach dokształcania zawodowego dodatek funkcyjny wypłaca się miesięcznie, biorąc pod uwagę liczbę uczniów z wszystkich turnusów zorganizowanych w danym miesiącu.
4.
Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dyrektorów zespołów szkół, zespołów placówek lub zespołów zakładów kształcenia nauczycieli bierze się pod uwagę łączną liczbę oddziałów (grup).
5.
Z zastrzeżeniem ust. 3, w szkołach artystycznych I i II stopnia oraz w innych placówkach kształcenia artystycznego równoważnikiem jednego oddziału jest 40 jednostek lekcyjnych realizowanych w ciągu tygodnia.
6.
Wysokość dodatku funkcyjnego, w granicach stawek określonych tabelą, ustala organ prowadzący szkołę, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły.
§  8.
1.
Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek funkcyjny, a w razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje dodatek wyższy.
2.
Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie funkcji kierowniczej, a jeżeli powierzenie funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
3.
Nauczyciel, któremu powierzono funkcję kierowniczą na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
4.
Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przywiązany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5.
Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa.

Dodatki służbowe

§  9.
Nauczycielom zatrudnionym w urzędach organów administracji państwowej na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych przysługuje dodatek służbowy w wysokości określonej w załączniku nr 3 do zarządzenia.

Dodatki specjalistyczne

§  10.
Nauczycielom przysługują następujące dodatki specjalistyczne:
1)
z tytułu posiadania stopnia naukowego,
2)
z tytułu uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej, określonego w art. 46 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela,
3)
z tytułu posiadania kwalifikacji trenerskich,
4)
z tytułu wykonywania zadań doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta.
§  11.
1.
Wysokość dodatków specjalistycznych z tytułu posiadania stopnia naukowego lub uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej wynosi:
1)
48 zł miesięcznie z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora,
2)
70 zł miesięcznie z tytułu posiadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
3)
17 zł miesięcznie za I stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie II klasy,
4)
27 zł miesięcznie za II stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie I klasy,
5)
38 zł miesięcznie za III stopień specjalizacji lub kwalifikacje trenerskie klasy mistrzowskiej.
2.
Dodatek z tytułu uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej lub kwalifikacji trenerskich wypłacany jest w wysokości proporcjonalnej do łącznej liczby godzin zajęć z przedmiotu nauczania lub rodzaju zajęć realizowanych przez nauczyciela zgodnie z posiadanym stopniem specjalizacji lub kwalifikacji trenerskich, nie wyższej jednak niż 100% kwoty określonej w ust. 1 pkt 3-5. Nauczycielom prowadzącym zajęcia z wychowania fizycznego przysługuje dodatek za posiadanie kwalifikacji trenerskich w dyscyplinach objętych programem nauczania.
3.
Do łącznego wymiaru godzin, o których mowa w ust. 2, wlicza się również godziny zajęć z przedmiotu o charakterze zbliżonym, do którego nauczyciel posiada kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
4.
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel uzyskał stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo stopień specjalizacji zawodowej (kwalifikacje trenerskie), a jeżeli uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo stopnia specjalizacji zawodowej (kwalifikacji trenerskich) nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
5.
Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonych w umowie o pracę, z uwzględnieniem ust. 2 i 3.
6.
Nauczycielom, których powierzono funkcje kierownicze, dodatek za stopień specjalizacji zawodowej przysługuje w pełnej wysokości, jeśli realizują obowiązujące ich pensum zgodnie z uzyskaną specjalizacją przedmiotową lub posiadają specjalizację z zakresu kierowania szkołą.
7.
Nauczycielom, o którym mowa w § 9, dodatek za stopień specjalizacji zawodowej przysługuje pod warunkiem, że zakres sprawowanego nadzoru wiąże się z uzyskaną specjalizacją zawodową.
8.
Nauczycielowi przysługuje jeden dodatek z tytułu uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej lub posiadania kwalifikacji trenerskich, niezależnie od liczby uzyskanych stopni specjalizacji.
9.
W razie zbiegu prawa do dodatku z tytułu posiadania stopnia naukowego i z tytułu uzyskania stopnia specjalizacji zawodowej lub kwalifikacji trenerskich, nauczycielowi przysługują obydwa dodatki.
10.
Przepis § 8 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  12.
1.
Nauczycielom wykonującym zadania doradcy metodycznego przysługują dodatki w wysokości od 15% do 30% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania, a nauczycielom wykonującym zadania nauczyciela konsultanta - w wysokości od 20% do 40% wynagrodzenia zasadniczego wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania.
2.
Dodatek specjalistyczny ustalony dla nauczyciela konsultanta przysługuje również nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Polonijnym Centrum Nauczycielskim, Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Medycznej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych oraz w ośrodkach metodycznych.
3.
Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaca się odpowiednio według zasad dotyczących dodatków funkcyjnych (§ 8 ust. 2-4).
§  13.
W razie zbiegu tytułów do dodatku określonego w § 11 i dodatku, o którym mowa w § 12, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

Dodatki za trudne warunki pracy

§  14. 3
 
1.
Nauczycielom i wychowawcom przysługują dodatki za trudne warunki pracy:
1)
nauczycielom:
a)
praktycznej nauki zawodu w szkołach górniczych za zajęcia pod ziemią,
b)
praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych i leśnych za zajęcia z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,
c)
praktycznej nauki zawodu szkół medycznych za zajęcia w pomieszczeniach publicznych zakładów opieki zdrowotnej, domów pomocy społecznej i ośrodków opiekuńczych przeznaczonych dla noworodków, dzieci do lat trzech i dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz żłobkach,
d)
szkół (klas ) przysposabiających do pracy zawodowej

- dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego,

2)
nauczycielom szkół podstawowych prowadzącym zajęcia w klasach łączonych - dodatek w wysokości 25% stawki godzinowej za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę nauczania,
3)
nauczycielom:
a)
szkół z obcym językiem wykładowym za zajęcia w języku obcym,
b)
szkół, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie, za zajęcia prowadzone dwujęzycznie,
c)
szkół za zajęcia w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury"

- dodatek w wysokości 50% stawki godzinowej za każdą efektywnie przepracowaną godzinę zajęć,

4)
nauczycielom i wychowawcom niewidomym oraz nauczycielom i wychowawcom niesłyszącym, zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć w szkołach i placówkach specjalnych dla niewidomych i słabowidzących i dla niesłyszących i słabosłyszących

- dodatek w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego,

5)
nauczycielom będącym obywatelami państw obcych, którzy w wyniku zawartych porozumień międzynarodowych podejmą pracę w szkołach (klasach) i w zakładach kształcenia nauczycieli - dodatek w wysokości do 200% stawki wynagrodzenia zasadniczego za zajęcia prowadzone w tych szkołach (klasach) i zakładach,
6)
nauczycielom i wychowawcom specjalnych szkół i przedszkoli, w tym również nauczycielom specjalnych szkół i przedszkoli oraz wychowawcom pozalekcyjnych zespołów zajęć wychowawczych, zorganizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej i w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów, oraz nauczycielom i wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych - dodatki w następujących wysokościach:
a)
I kategoria - 15% wynagrodzenia zasadniczego,
b)
II kategoria - 20% wynagrodzenia zasadniczego,
c)
III kategoria - 30% wynagrodzenia zasadniczego,
d)
IV kategoria - 40% wynagrodzenia zasadniczego,
e)
V kategoria - 45% wynagrodzenia zasadniczego,
f)
VI kategoria - 50% wynagrodzenia zasadniczego,
g)
VII kategoria - 55% wynagrodzenia zasadniczego,
h)
VIII kategoria - 60% wynagrodzenia zasadniczego,
i)
IX kategoria - 65% wynagrodzenia zasadniczego.
2.
Uprawnionymi do dodatków w wysokości określonej w poszczególnych kategoriach, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są:
1)
kategoria I:
a)
wychowawcy świetlic profilaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych,
b)
nauczyciele - wychowawcy domów wczasów dziecięcych,
2)
kategoria II:
a)
nauczyciele specjalnych szkół i przedszkoli, w tym również zorganizowanych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i w domach pomocy społecznej, oraz wychowawcy świetlic w szkołach specjalnych,
b)
nauczyciele szkół i wychowawcy w zakładach rehabilitacji zawodowej inwalidów,
c)
wychowawcy ognisk wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii nie prowadzących hoteliku,
3)
kategoria III:
a)
wychowawcy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, zapewniających dzieciom i młodzieży całodobową opiekę w ciągu całego roku kalendarzowego,
b)
nauczyciele szkół w placówkach resocjalizacyjnych i w pogotowiach opiekuńczych,
c)
wychowawcy zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i wychowawcy w domach pomocy społecznej,
4)
kategoria IV:
a)
nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholodzy i pedagodzy placówek resocjalizacyjnych,
b)
wychowawcy pogotowi opiekuńczych,
c)
wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i specjalnych, w których co najmniej 15% wychowanków jest skierowanych przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego,
d)
pracownicy pedagogiczni rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych,
5)
kategoria V:

nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholodzy, pedagodzy zakładów poprawczych dla nieletnich o bezpośrednim nadzorze wychowawczym,

6)
kategoria VI:

nauczyciele, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, psycholodzy schronisk dla nieletnich, zakładów poprawczych prowadzonych łącznie ze schroniskami oraz zakładów poprawczych dla nieletnich upośledzonych umysłowo i z zaburzeniami zachowania oraz innymi zaburzeniami osobowości, nauczyciele szkół przy zakładach karnych oraz placówek resocjalizacyjno-rewalidacyjnych i resocjalizacyjno-leczniczych,

7)
kategoria VII:

wychowawcy placówek resocjalizacyjnych,

8)
kategoria VIII:

wychowawcy zakładów poprawczych dla nieletnich wymagających bezpośrednio nadzoru wychowawczego,

9)
kategoria IX:

wychowawcy zakładów poprawczych dla nieletnich upośledzonych umysłowo, stosujących oddziaływanie resocjalizacyjno-rewalidacyjne, dla nieletnich z zaburzeniami zachowania i innymi zaburzeniami osobowości, zapewniających wzmożoną opiekę psychoterapeutyczną zakładów poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym dla nieletnich zdemoralizowanych w wysokim stopniu, wychowawcy schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych prowadzonych łącznie ze schroniskami oraz wychowawcy placówek resocjalizacyjno-leczniczych i resocjalizacyjno-rewalidacyjnych.

3.
Dodatki za trudne warunki pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują również odpowiednio:
1)
nauczycielom szkół, wychowawcom internatów i świetlic nie będących specjalnymi, którzy prowadzą zajęcia w klasach lub grupach specjalnych, zorganizowanych w tych szkołach, internatach lub świetlicach,
2)
nauczycielom szkół, nie będących specjalnymi, którzy prowadzą nauczanie indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego,
3)
innym pracownikom pedagogicznym (np. pedagogom, psychologom) zatrudnionym w szkołach (placówkach), w których przysługuje dodatek za trudne warunki pracy.

Dodatek, o którym mowa w pkt 1-3, przysługuje w takiej części, w jakiej godziny pracy w trudnych warunkach pozostają do obowiązującego wymiaru godzin.

4.
(skreślony).

Dodatki za uciążliwe warunki pracy

§  15.
1. 4
Nauczycielom i wychowawcom:
1)
zatrudnionym w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną oraz w zakładach poprawczych o surowszym rygorze,
2)
pracującym z dziećmi chorymi psychicznie lub upośledzonymi umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, z przewlekle chorymi, z dziećmi z uszkodzeniami centralnego lub obwodowego układu nerwowego, z uzależnionymi od środków odurzających albo psychotropowych, z niepełnosprawnymi ruchowo,

z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej dla odpowiedniej kategorii dodatku za trudne warunki pracy, określonego w § 14 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, zwiększony o 10% wynagrodzenia zasadniczego.

2. 5
Dodatek z tytułu pracy w warunkach uciążliwych nie przysługuje pracownikom pedagogicznym zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, szkół przy zakładach karnych oraz placówek resocjalizacyjnych.
3. 6
Nauczycielom za pracę wykonywaną przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych z tytułu pracy w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości od 5 do 20 zł miesięcznie.

Dodatki za warunki szkodliwe dla zdrowia

§  16.
1.
Nauczycielom pracującym w warunkach szkodliwych dla zdrowia przysługują z tego tytułu dodatki w wysokości:
1)
od 5 zł do 20 zł miesięcznie - przy pierwszym stopniu szkodliwości,
2)
od 9 zł do 28 zł miesięcznie - przy drugim stopniu szkodliwości,
3)
od 13 zł do 39 zł miesięcznie - przy trzecim stopniu szkodliwości.
2.
W razie zabiegu tytułów do dodatku określonego w ust. 1 i dodatku, o którym mowa w § 14 albo 15, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

Dodatek za pracę w nocy

§  17.
1. 7
Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 stycznia 1997 r. dodatek ten nie może być niższy od dodatkowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.
2.
Pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21 a 7. W tych granicach porę nocną określa dyrektor szkoły w porozumieniu z zakładową organizacją związkową.
3.
Szkoły, stanowiska oraz warunki, przy których powstaniu nauczyciel może być zobowiązany do pracy także w porze nocnej, określają odrębne przepisy.
4. 8
W razie zbiegu prawa do dodatku za trudne warunki pracy albo za uciążliwe warunki pracy i za pracę w nocy, nauczycielowi przysługują obydwa dodatki, z tym że dodatek za pracę w nocy ustala się w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Od 1 stycznia 1997 r. dodatek za pracę w nocy nie może być niższy od dodatkowego wynagrodzenia ustalonego na podstawie art. 137 § 2 Kodeksu pracy.

Dodatek za staż pracy

§  18.
1.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w których stosunek do pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy zatrudnienia).
2.
Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za staż pracy nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym pracownik jest lub był jednocześnie zatrudniony.
3.
Do okresów pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za staż pracy zalicza się okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć (czasu pracy).
4.
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za staż pracy wlicza się także inne okresy na podstawie odrębnych przepisów.
5.
Dodatek za staż pracy przysługuje:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
6.
Dodatek za staż pracy przysługuje nauczycielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
7.
Dodatek za staż pracy wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

Wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe

§  19.
1.
Za prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynagradzanych dodatkowo przysługuje nauczycielowi następujące wynagrodzenie:
1)
za wychowawstwo klasy:
a)
od 15 do 20 zł miesięcznie w przedszkolach,
b)
od 10 do 15 zł miesięcznie w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,
2)
za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć uczniowskich z języka polskiego, począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej:
a)
od 8 do 12 zł miesięcznie w szkołach podstawowych,
b)
od 10 do 15 zł miesięcznie w szkołach ponadpodstawowych,
3)
za prowadzenie przez wychowawców rodzinnych domów dziecka zajęć wychowawczo-opiekuńczych (ponadwymiarowych), wynikających z konieczności zapewnienia osobistej opieki nad wychowankami - jak za 10 godzin ponadwymiarowych tygodniowo,
4)
za organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadań produkcyjnych i zajęć praktycznych - od 6 do 23 zł miesięcznie.
2.
Nauczycielom przedszkoli przysługuje wynagrodzenie za wychowawstwo określone w ust. 1 pkt 1 tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom, o których mowa wyżej, zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za wychowawstwo w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
3.
Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to wypłaca się za okresy wykonywania zajęć oraz za inne okresy, o ile wynika to z przepisów szczególnych.
4.
W razie zaprzestania wykonywania zajęć dodatkowych w ciągu miesiąca lub ich podjęcia w takim czasie, nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim wypadku wysokość wynagrodzenia ustala się dzieląc stawkę miesięcznego wynagrodzenia przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie przepracowanym.
5.
Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 2 przysługuje nauczycielowi, jeżeli realizuje zajęcia w obowiązkowym wymiarze. W razie realizowania tych zajęć w niepełnym wymiarze lub ponad obowiązkowy wymiar w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w planie organizacyjnym szkoły, wynagrodzenie przysługuje w stosunku proporcjonalnym do realizowanego przez nauczyciela wymiaru godzin z języka polskiego. Do wymiaru godzin z języka polskiego wlicza się również godziny zajęć fakultatywnych z tego przedmiotu.
6.
Nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz nauczycielom korzystającym ze zniżek godzin, doradcom metodycznym i nauczycielom konsultantom wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 2 przysługuje wyłącznie w takim stosunku, w jakim realizowany przez nich wymiar godzin języka polskiego pozostaje do pełnego wymiaru godzin nauczyciela danej szkoły.
7.
Wynagrodzenie przewidziane w ust. 1 pkt 2 wypłaca się zarówno nauczycielom języka polskiego, jak i nauczycielom języków ojczystych w szkołach z niepolskim językiem nauczania.
8.
Wynagrodzenie za zajęcia dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przysługuje w pełnej wysokości w przypadkach, gdy nauczyciel jest zatrudniony na stanowisku lub realizuje zajęcia, z którymi związane jest to wynagrodzenie, w pełnym wymiarze zajęć. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć lub realizującym zajęcia, z którymi związane jest dodatkowe wynagrodzenie, w części obowiązkowego wymiaru zajęć - wynagrodzenie przysługuje w wysokości proporcjonalnej. Wynagrodzenie powyższe nie może przekraczać 100% stawki określonej w ust. 1 pkt 4, bez względu na realizowany przez nauczyciela wymiar zajęć.
§  20.
1.
Wychowawcom rodzinnych domów dziecka, w których nie zatrudnia się pracowników obsługi, za wykonywanie zadań administracyjno-gospodarczych niezbędnych do zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków bytowych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:
1)
do 30% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie

- przy 10 i więcej wychowankach,

2)
do 25% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie

- przy 8-9 wychowankach,

3)
do 20% wynagrodzenia zasadniczego miesięcznie

- przy liczbie wychowanków poniżej 8.

2.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 wypłaca się miesięcznie z góry. Przepis § 19 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

§  21.
Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.
§  22.
1.
Nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie za czas nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także za inne okresy, za które na podstawie odrębnych przepisów nie przysługuje wynagrodzenie.
2.
Stawkę wynagrodzenia za jeden dzień niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w ust. 1 ustala się dzieląc wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane z góry przez 30.
3.
Wysokość wynagrodzenia za okresy, o których mowa w ust. 1, oblicza się mnożąc liczbę dni niewykonywania pracy przez stawkę określoną w ust. 2.
§  23.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie zarządzenia, których poziom wykształcenia dla celów określonych w § 2 ust. 1 został ustalony zgodnie z obowiązującymi do tego dnia przepisami, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego ustalonego według dotychczasowego poziomu wykształcenia.
§  24.
Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz wykaz prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia, stanowiących podstawę do przyznania dodatków z tych tytułów, oraz zasady wypłaty tych dodatków określają odrębne przepisy.
§  25.
Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie zarządzenia, których staż pracy został ustalony dla celów określonych w § 3 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi do tego dnia przepisami, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego ustalonego według dotychczasowego stażu pracy.
§  26.
Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lutego 1994 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 10, poz. 80, Nr 29, poz. 239 i Nr 58, poz. 493 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 57).
§  27.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1995 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  9 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W zł

Poz.Wykształceniedo 22 i więcej4 i więcej6 i więcej8 i więcej10 i więcej12 i więcej14 i więcej16 i więcej18 i więcej20 i więcej22 i więcej24 i więcej26 i więcej28 i więcej30 i więcej
abcdefghijklmnop
1stopień naukowy dr, wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym498507516525534543552561570579588597606615624633
2wyższe wykształcenie magisterskie bez przygotowania pedagogicznego, wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym, kolegia nauczycielskie432441451460469479488497507516525535544551563572
3wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego, studium nauczycielskie, pedagogiczna szkoła techniczna369379389399408418428438448457467477487497507516
4wykształcenie średnie pedagogiczne314322331340348357365374383391400408417426434443
5wykształcenie średnie i inne277283289295301307314320326332338344350356363369

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  10 TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.FunkcjaMiesięcznie w złotych
123
1Przedszkola:
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie94-189
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie,

wicedyrektor przedszkola

54-121
2Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem wymienionych pod lp. 3-5:
a) - dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów94-216
- dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów108-243
- dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej162-378
b) wicedyrektor94-216
c) kierownik warsztatu szkolnego135-243
d) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia

praktycznego, zastępca kierownika warsztatu szkolnego

oraz w szkołach górniczych: kierownik szkolenia na

powierzchni i kierownik szkolenia pod ziemią

67-189
e) kierownik filii, kierownik wydziału, działu, sekcji

w szkole zawodowej (artystycznej), zastępca kiero-

wnika laboratorium, zastępca kierownika szkolenia

praktycznego

54-108
3Zakłady kształcenia nauczycieli:
a) dyrektor zakładu kształcenia nauczycieli liczącego:
- do 11 oddziałów121-261
- 12 i więcej oddziałów148-364
b) wicedyrektor94-216
c) kierownik praktyki pedagogicznej67-121
d) kierownik specjalności w nauczycielskich kolegiach

języków obcych i w kolegiach nauczycielskich

27-81
4Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, w tym turnusowe, ogniska wychowawcze, domy wczasów dziecięcych, placówki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, świetlice i kluby środowiskowe, w tym: profilaktyczno-wychowawcze i terapeutyczne, hoteliki:
a) dyrektor, wychowawca kierujący rodzinnym domem dziecka108-261
b) wicedyrektor, kierownik internatu, kierownik warsztatu

szkolnego *)

81-189
c) kierownik filii młodzieżowego ośrodka szkolno-

wychowawczego, kierownik ogniska wychowawczego,

dyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym:

profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego, kie-

rownik wychowania w publicznych zakładach opieki

zdrowotnej i w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,

zastępca kierownika internatu **), zastępca kiero-

wnika warsztatu **)

41-108
d) wicedyrektor świetlicy i klubu środowiskowego, w tym:

profilaktyczno-wychowawczego i terapeutycznego,

kierownik hoteliku młodzieżowego ośrodka socjoterapii,

w tym turnusowego, kierownik hoteliku ogniska

wychowawczego

23-70
5Zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne:
a) dyrektor121-311
b) wicedyrektor, kierownik internatu, dyrektor szkoły,

kierownik warsztatu szkolnego

81-202
c) kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-

konsultacyjnego

81-162
d) zastępca kierownika internatu, zastępca kierownika

warsztatu szkolnego, kierownik grupy półwolnościowej

67-162
6Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, ogrody jordanowskie, świetlice szkolne (w tym szkół specjalnych):
a) dyrektor bursy94-243
b) wicedyrektor bursy81-189
c) kierownik internatu, dyrektor (kierownik)szkolnego

schroniska młodzieżowego

54-135
d) dyrektor ogrodu jordanowskiego, kierownik

półinternatu, kierownik świetlicy szkolnej, dyrektor

świetlicy dworcowej, zastępca kierownika internatu

27-108
7Pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, planetaria:
a) dyrektor pałacu młodzieży, planetarium i obserwato-

rium astronomicznego

108-260
b) wicedyrektor pałacu młodzieży, dyrektor młodzieżowego

domu kultury, międzyszkolnego ośrodka sportowego

67-176
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej

placówki specjalistycznej), kierownik zespołu

artystycznego liczącego co najmniej 100 uczestników,

wicedyrektor młodzieżowego domu kultury (międzyszkol-

nego ośrodka sportowego)

54-135
d) kierownik działu, kierownik pracowni41-94
8Poradnie psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze:
a) dyrektor poradni, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego54-121
b) wicedyrektor poradni41-108
c) kierownik filii27-94
9Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Centrum Edukacji Artystycznej, Centrum Edukacji Medycznej, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych:
a) dyrektor135-338
b) wicedyrektor, dyrektor Ogólnopolskiego Centrum

Edukacji Niestacjonarnej, Polonijnego Centrum

Nauczycielskiego

108-243
c) kierownik pracowni lub innej równorzędnej jednostki

organizacyjnej

81-149
10Placówki doskonalenia nauczycieli:
a) dyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej placówki

doskonalenia nauczycieli

94-297
b) wicedyrektor wojewódzkiej i międzywojewódzkiej

placówki doskonalenia nauczycieli

81-202
c) kierownik międzyszkolnej placówki doskonalenia

nauczycieli, kierownik pracowni lub równorzędnej

jednostki organizacyjnej wojewódzkich i

międzywojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli

27-108
11Pedagogiczne biblioteki wojewódzkie:
a) dyrektor108-229
b) wicedyrektor81-162
c) kierownik filii, kierownik wydziału (innej

równorzędnej jednostki organizacyjnej)

54-121
d) nauczyciel - bibliotekarz - instruktor41-81
12Ośrodki dokształcania zawodowego, ośrodki szkolenia zawodowego, ośrodki politechniczne:
a) dyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania

zawodowego, wojewódzkiego ośrodka politechnicznego

94-202
b) wicedyrektor wojewódzkiego ośrodka dokształcania

zawodowego i ośrodka politechnicznego oraz dyrektor

ośrodka szkolenia zawodowego

67-135
c) kierownik filii ośrodka politechnicznego i

wicedyrektor ośrodka szkolenia zawodowego

54-121
d) dyrektor centrum kształcenia praktycznego135-300
*) Dotyczy kierowników warsztatów funkcjonujących w ramach organizacyjnych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

**) Dotyczy zastępcy kierownika internatu i zastępcy kierownika warsztatu, w których liczba wychowanków (uczniów) przekracza 200.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

  11 TABELA DODATKÓW SŁUŻBOWYCH

Lp.StanowiskoWysokość dodatku ustalona kwotowo w zł
I. Ministerstwa i urzędy centralne
1Dyrektor departamentu *)710-1650
2Wicedyrektor departamentu, doradca ministra *)580-1230
3Naczelnik wydziału *)480-1090
4Główny wizytator430-1040
5Starszy wizytator240-790
6Wizytator140-620
II. Kuratoria oświaty, urzędy wojewódzkie oraz

jednostki równorzędne **)

7Kurator oświaty580-1610
8Wicekurator oświaty480-1230
9Dyrektor wydziału300-910
10Zastępca dyrektora wydziału240-790
11Naczelnik wydziału, kierownik oddziału (jednostki

równorzędnej)

240-740
12Starszy wizytator140-610
13Wizytator140-550
*) Dotyczy dyrektorów i wicedyrektorów departamentów i jednostek równorzędnych oraz naczelników (kierowników), do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

**) Dotyczy także pracowników jednostek powołanych na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których zadań należy sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

1 § 2 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 19 października 1995 r. (M.P.95.54.588) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.
2 § 2 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 19 października 1995 r. (M.P.95.54.588) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

3 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
4 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) i b) zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
5 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. c) zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
6 § 15 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1997 r.
7 § 17 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.
8 § 17 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r
9 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 października 1995 r. (M.P.95.54.588) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

10 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 października 1995 r. (M.P.95.54.588) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 zarządzenia z dnia 17 czerwca 1996 r. (M.P.96.40.393) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 lipca 1996 r.

11 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 października 1995 r. (M.P.95.54.588) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 października 1995 r.